Sběr (nejen) česneku (nejen) v CHKO Litovelské Pomoraví

Divoká jarní zelenina s téměř zázračnými účinky. Takto je prezentován stále populárnější česnek medvědí. A tak další a další zájemci rozšiřují řady tradičních konzumentů. Občas však můžeme narazit na informace o jeho ochraně a tedy i zákazu trhání. Ne všichni v tom mají jasno a informační chaos prohlubují někdy i nepřesné novinové články.

Česnek medvědí nepatří mezi druhy jmenovitě chráněné zákonem o ochraně přírody (zákon č. 114/1992 Sb., dále jen „zákon“). Není tedy tzv. zvláště chráněným druhem a na rozdíl od např. bledulí nebo sněženek ho trhat lze stejně jako např. kopřivy a další běžné rostliny.

Jiná je však situace v některých chráněných územních. (Nebudeme se zde věnovat národním parkům, kde jsou pravidla nastavena jejich bližšími ochrannými podmínkami a návštěvními řády.) V přírodních rezervacích (PR) a národních přírodních rezervacích (NPR) zákon sběr rostlin přímo zakazuje (§ 29 písm. i a § 34 písm. e) a na jejich území tedy česnek medvědí trhat nelze (ale např. ani ty zmíněné kopřivy). Pro upřesnění dodejme, že v přírodních rezervacích se zákaz sběru netýká lesních plodů a tak kupříkladu maliny sbírat lze.

Uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví jsou tyto PR a NPR: PR Doubrava, PR Hejtmanka, PR Kačení louka, PR Kenický, PR Litovelské luhy, PR Panenský les, PR Plané loučky, PR U spálené, NPR Ramena řeky Moravy, NPR Vrapač.

Dále u některých přírodních památek případně národních přírodních památek může být sběr rostlin zakázán (resp. vázán na souhlas orgánu ochrany přírody) bližšími ochrannými podmínkami, které jsou stanoveny v jejich vyhlašovacích předpisech. Uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví je tato situace u těchto území: PP Častava, PP Hvězda, PP Kurfürstovo rameno, PP U přejezdu, PP U senné cesty, PP V Boukalovém.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je, pomocí červených pruhů umístěných obvykle na stromech, i průběh jejich hranice.

A konečně je ještě potřeba dodat, že na všechny rostliny i živočichy se vztahuje tzv. obecná ochrana vymezená v zákoně v § 5. V něm je stanoveno, že orgán ochrany přírody může zakázat nebo omezit takovou činnost, která by mohla způsobit ohrožení daného druhu, narušení jeho rozmnožovacích schopností, zánik jeho populace nebo zničení ekosystému, kterého je součástí. Jde tedy o nástroj, kterým je možné regulovat např. případné příliš intenzivní rozsáhlé trhání česneku medvědího pro komerční účely. A to i mimo jakákoliv chráněná území.

Mapa míst, kde je sběr rostlin zakázán: zakazana_mista.pdf

Text a foto: Mgr. Jan Vrbický

Mapy: Mgr. Petr Zifčák

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/