Rok 2021 je mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Připomíná, ačkoli to možná na první pohled není zřejmé, že se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí. Jsou totiž mimo jiné zásobárnou vody. Právě proto je důležitá jejich ochrana. Mezinárodní rok jeskyní a krasu vyhlásila Mezinárodní speleologická unie.

Mezinárodní speleologická unie – International Union of Speleology (UIS) je mezinárodní speleologická organizace, sdružující jednotlivé členské státy. Byla založena v roce 1965 v Postojné ve Slovinsku a jedním ze zakládajících členů bylo i tehdejší Československo. Česká republika je v UIS zastoupena Českou speleologickou společností. Více informací najdete zde nebo zde.

V České republice vykonává na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a památek správu a péči o 1875 jeskyní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Ochranu a péči o 14 veřejnosti zpřístupněných jeskyní zajišťuje Správa jeskyní České republiky.

Významnou součástí činnosti AOPK ČR je výzkum jeskyní – dokumentace stavu a monitoring prostředí, cílený monitoring vybraných druhů a skupin druhů živočichů vázaných na zdejší unikátní prostředí. Jeskyně jako svá zimoviště s oblibou vyhledávají například netopýři. V jeskyních totiž panují stálé klimatické podmínky.

Zima je tak ideálním časem pro jejich sčítání. Pravidelně se provádí například v jihomoravské jeskyni Na Turoldu v chráněné krajinné oblasti Pálava. Stejně jako jiné veřejnosti zpřístupněné jeskyně je i jeskyně Na Turoldu kvůli výskytu netopýrů přes zimní měsíce uzavřená. Letošní sčítání potvrdilo výskyt na šest stovek vrápenců malých i několik jedinců netopýra brvitého. Zaznamenán byl i netopýr vodní a řasnatý.

Nejcennější jeskyně s atraktivní výzdobou nebo s cennými sedimenty jsou zabezpečeny uzávěrami, nejčastěji v podobě mříží, příklopů nebo dveří. Pro ochranu jeskynních systémů AOPK ČR ve spolupráci s vlastníky pozemků zajišťuje zatravňování orné půdy kolem závrtů a nad jeskyněmi. Praktická péče o jeskyně a kras spočívá hlavně v odstraňování odpadu naplaveného do ponorů nebo závrtů. Likvidují se také pozůstatky historických speleologických průzkumů.

AOPK ČR společně se Správou jeskyní ČR vede Jednotnou evidenci speleologických objektů (JESO), která představuje ucelený veřejný registr krasových a pseudokrasových jevů na našem území. JESO obsahuje informace o jeskyních, závrtech, krasových ponorech a vývěrech na území České republiky. Součástí jsou i lokalizační údaje a další charakteristiky objektů, připojeny jsou výstupy výzkumů a průzkumů a fotodokumentace. Registr je dostupný zde.

Kras je krajina, která pokrývá přibližně 20 % povrchu země. Vzniká rozpuštěním skalního podloží. Na povrchu má mnoho podob, proto může být pro běžného člověka obtížné jej rozpoznat. Krasové jevy mohou být na povrchu nebo v podzemí. Velká část je ukryta v jeskyních.

Jeskyně jsou mimořádně složité a málo probádané zásobárny vod, které představují asi 20 % světových zdrojů pitné vody. Protože nedisponují žádnou filtrací znečišťujících látek, snadno se kontaminují. Prostředí v jeskyních je totiž velmi citlivé a rychle reaguje na veškeré vnitřní i venkovní podněty. Na vzdálenost desítek kilometrů může nepozorovaně přenést patogeny a chemikálie do životně důležitých vodních zdrojů.

Rozmanitost života na Zemi je silně provázaná s rozmanitostí geologickou a geomorfologickou. Ochrana jeskyní a vůbec všech složek neživé přírody je proto stejně důležitá jako jejích živých složek. Všechny jeskyně i na ně navazující povrchové jevy, jako jsou škrapy, závrty, ponory, vývěry a další jsou proto u nás chráněny zákonem.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Ilustrační foto: Javoříčské jeskyně, autor Jan Řezáč