Proti kůrovci lze zasáhnout vyšlechtěním odolných odrůd smrku

Jak na lýkožrouta smrkového, obávaného škůdce lesa? Odpověď může být v genetice.

Vyšlechtění vhodných produktivních a rezistentních odrůd smrku je možné dosáhnout v dohledné době pouze využitím metod genetického inženýrství, kterými lze získat kultivary smrku, produkující látky specificky toxické pro lýkožrouty.

Jak vyplývá ze studie, kterou provedli výzkumní pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) a z Biologického centra AV ČR, v. v. i. České Budějovice, jednou z možností je transformovat smrk genem cry pocházejícím z bakterie Bacillus thuringiensis. Tento gen řídí produkci toxického proteinu, který s velkou účinností a specifitou ničí žravý hmyz. Pro obratlovce a jiné živočichy je cry-protein naprosto neškodný. U specifických cry-proteinů se dá vyloučit i toxicita na jiný žravý hmyz. Přímá aplikace insekticidních preparátů z Bacillus thuringiensis proti kůrovci je neúčinná, protože insekticid zůstává na povrchu rostlin a žír larev je pod kůrou.

„Jedinou možností je produkce jedovatého proteinu přímo v lýku smrku, navozená pomocí genetické transformace. Stejný postup byl s úspěchem použit u mnoha kulturních plodin.

Díky integrovanému cry-genu se ve velkém už pěstují i topoly odolné proti žravým mandelinkám a jejich plantáže nepředstavují větší ekologickou zátěž než jiné plantáže stromů pěstovaných na dřevo,“ vysvětluje za celý tým vědců Jana Malá, vedoucí Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM.

Podobně transformované linie smrku ztepilého nebyly dosud připraveny. Pro transformaci nelze použít známé cry geny, protože ty jsou upraveny pro jiné cílové rostliny. Kromě toho se používají jen geny pro cry-proteiny působící na motýly a z brouků na mandelinky, jejichž účinnost na lýkožrouta je sporná. V provedené práci tedy bylo nutné provést a otestovat rozsáhlé úpravy sekvence cry-genu, jak z hlediska exprese ve smrku, tak pro zvýšení specifické toxicity na lýkožrouty. Takto upravený cry3A gen byl použit k transformaci embryogenního pletiva smrku ztepilého pomocí Agrobacterium tumefaciens, což je nejčastěji užívaná metoda transformace rostlin. Pro účely transformace byly použity rychle rostoucí embryogenní kultury dvou linií smrku ztepilého, uchovávané na pracovišti VÚLHM.

Vyšlechtění vhodných produktivních a rezistentních odrůd dřevin lze dosáhnout v dohledné době pouze využitím biotechnologických přístupů, které umožňují rychlé klonové množení vyselektovaných genotypů, překonání fyziologických bariér (např. dlouhověkost, prodlužující se mnohaleté intervaly mezi semennými roky nebo pozdní nástup reprodukce) a vytváření produktivnějších a odolnějších transgenních druhů metodami genetického inženýrství.

Užití geneticky modifikovaných dřevin může v budoucnosti výrazně přispět ke snižování zátěže životního prostředí, ať již jde o navození rezistence vůči patogenům či v důsledku zkvalitnění technologických vlastností stromů, lepšího využití živin nebo zvýšení produkčního indexu lesa. Může přispět i ke zdokonalení odstraňování toxických látek z prostředí (fytoremediace). Při využívání těchto moderních biotechnologií je však třeba dodržovat pravidla bezpečného zacházení, daná mezinárodními předpisy a doporučeními.

Zdroj:

Transformace smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

Jana Malá1) – Pavlína Máchová1) – Helena Cvrčková1) – Daniela Pavingerová2) – Josef Vlasák2)
1)Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v .i., Strnady
2)Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice

Podrobnější informace: Zprávy lesnického výzkumu 3/2013