Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie v lesním hospodařství

Územní platnost podpory:

– Česká republika

Podporované činnosti pro podnikatele:

– Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Předmět příspěvku:

– vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
– vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
– přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,
– likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.

Kritéria pro přiznání příspěvku:

– zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (podle § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.),
– zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení (podle § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
– zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských, lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení).

Forma podpory:

– Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (sazbové příspěvky). Rozhodujícím dokladem je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí. Skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

Způsob výpočtu příspěvku:

– výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).
– Výše sazby finančního příspěvku je uvedena v Závazných pravidlech poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití.
 

Počátek příjmu žádostí o příspěvek:

  28.01.2011

Zdroj: www.enviweb.cz