Premiér podpořil změnu mysliveckého zákona

Předseda vlády Petr Nečas přijal v pondělí 21. ledna 2013 k jednání zástupce Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Předseda ASZ ČR Josef Stehlík a čestný předseda Stanislav Němec požádali premiéra o podporu či iniciaci některých důležitých legislativních kroků, které se týkají českého zemědělství. Ústředním tématem pracovní schůzky však byla myslivost.

ASZ ČR jednoznačně podpořila současné aktivity ministra zemědělství na novelizaci mysliveckého zákona 449/2001Sb., který přes evidentní právní nevyrovnanost mezi vlastníky honebních pozemků a jejich uživateli, neprošel za celých deset let v tomto směru jedinou hlubší novelizací. Ministr zemědělství Petr Bendl na základě doporučení Myslivecké rady a také řady profesních organizací připravuje návrh na změny některých parametrů, které by měly přispět zejména k posílení vlastnických práv majitelů pozemků v honebních společnostech. To se také týká problematiky efektivnějšího uplatňování náhrad škod způsobených na zemědělských porostech, které se pohybují v řádech stovek milionů korun ročně. I tento fakt potvrzuje, že současný model myslivosti zcela odtržený od vlastnictví a zemědělství je špatný a nejenže není schopen tuto situaci zvládnout, ale především ji svým pojetím zapříčinil. ASZ ČR proto společně s Asociací myslivosti ČR dlouhodobě usiluje o změnu, která bude spočívat v reflexi skutečnosti, že myslivecká činnost se z 70% uskutečňuje na zemědělských pozemcích a tudíž je legitimní, aby zemědělec či vlastník půdy měli v honebních společenstvech úměrný hlas a práva a nebyli jako doposud jen nedobrovolnými diváky. V neposlední řadě chce ASZ také otevřít diskusi na téma minimální velikosti honiteb. Doprovodným opatřením přislíbeným již ministrem zemědělství je také novelizace myslivecké vyhlášky rozšiřující odstřel černé zvěře. Předseda vlády Nečas tyto kroky uvítal a předkladatelům novely zákona o myslivosti slíbil osobní podporu.

Dalším bodem bylo stále nedotažené zrušení předkupních práv státu k pozemkům, které Pozemkový fond ČR v minulosti zemědělcům prodal a přestože ti je zcela splatili, stát si k těmto pozemkům ponechal předkupní právo. Tento stav vnímá velká část zemědělské veřejnosti jako neopodstatněnou právní závadu, která jim brání ve svobodném nakládání s odkoupeným majetkem, ale i v podnikání. Ačkoli novelizace zákona o prodeji státní půdy č. 95/1999Sb. v tomto smyslu již byla připravena, nenabyla účinnosti vzhledem k následné prováděcí legislativě spojené s transformací Pozemkového fondu ČR a zřízením Státního pozemkového úřadu.  Premiér proto přislíbil podporu urychlené nápravě.

Předseda ASZ ČR Josef Stehlík také předsedu vlády požádal o urychlení slíbené novelizace zákona o daních z příjmů, která by měla umožnit nezdaněný převod zemědělského majetku, pokud jde o předání potomkovi v řadě přímé. Také tento krok vychází z objektivní skutečnosti, neboť drtivá většina českých sedláků nehospodaří formou obchodních společností, ale jako podniky fyzických osob. Současná daňová zátěž však tuto formu odpovědného hospodaření paradoxně eliminuje, neboť předání farmy rodinným příslušníkům ještě za života původního majitelů je ekonomicky zcela nereálné. Tato úprava je také v souladu s koncepčním návrhem „Strategie pro růst“, kterou tento týden prezentoval ministr zemědělství, neboť pomáhá rychlejší generační výměně na venkově.

V závěru jednání předseda vlády Petr Nečas uvítal návrh čestného předsedy ASZ Stanislava Němce na prohlídku několika farem členů Asociace, kteří byli úspěšní v soutěži o nejlepší farmu roku. Premiér, který každoročně poskytuje tomuto prestižnímu klání svou záštitu, tak vyjádřil zájem svou účastí v průběhu letošního roku podpořit české sedláky jako producenty kvalitních produktů a tvůrce české krajiny a životního prostředí.

Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Zdroj: www.agris.cz, 25. ledna 2013