Pražské lesy loni vysadily přes 350 tisíc sazenic lesních dřevin

Na území Prahy loni vysadil podnik Lesy hl. města Prahy celkem 356 tisíc mladých sazenic lesních dřevin. Nové stromky putovaly na uvolněné plochy ve stávajících lesních porostech i do nově vznikajících lesů, jako je běchovický les V Panenkách, satalický les Arborka nebo nový kus lesa v Holyni či v Jinonicích.

„Při výsadbách vždy dbáme na to, aby složení výsadbového materiálu odpovídalo přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města a abychom tak pro Pražany zachovali pestré a zdravé lesy. Z 90 % jsme proto vysazovali listnaté dřeviny – hlavně duby, buky, lípy a javory. Zhruba desetinu tvořily sazenice borovice, jedle a dalších jehličnatých druhů.“ uvádí podnik na svých webových stránkách http://www.lhmp.cz.

V pražských lesích bylo vysazeno 321 tisíc listnatých a 35 tisíc jehličnatých stromků. Z listnatých druhů bylo tradičně nejvíce sazenic dubu zimního (187 tisíc) a buku lesního (36 tisíc). Doplnily je lípy malolisté (30 tisíc), javor mléč (17 tisíc) a javor babyka (12 tisíc), habr obecný (15 tisíc), třešeň ptačí (8 tisíc) a jeřáb břek (2 tisíce). Z jehličnatých druhů byly nejvíce zastoupeny borovice lesní (14 tisíc), jedle bělokoré (9 tisíc) a douglasky tisolisté (7 tisíc).

Velkou část sazenic podnik vysadil ve stávajících lesních porostech – na menších plochách uvolněných po plánovaných obnovních těžbách a po nezbytných nahodilých zásazích, k nimž se musí průběžně přistupovat především v jehličnatých porostech, které jsou oslabené dlouhodobým suchem několika posledních let a snáze tak podléhají škůdcům, zvláště kůrovci. Na plochách uvolněných po kůrovcových těžbách bylo vysazeno 190 tisíc sazenic, tedy více než polovina z celkového počtu vysazených stromků.

Kromě toho podnik zakládal i úplně nové lesy. Jedním z nich je les Arborka u Satalic na severovýchodě Prahy. Na uvolněném pozemku, který byl dříve využíván k zemědělství, na jaře vysadil přes 89 tisíc dubů, borovic, buků, javorů, habrů, modřínů a javorů. Sazenice zapustily kořeny na ploše o velikosti takřka 9 hektarů a na dalších více než 9 hektarech plochy byly založeny luční porosty. Celková rozloha budoucího přírodního areálu s lesem a loukami tak přesáhne 18 hektarů.

Kromě Arborky se na východní straně Prahy nachází i nový les V Panenkách. Na lese, který se rozkládá na území Běchovic, pracuje podnik již od roku 2017. „V letech 2017 a 2018 jsme zde zalesnili plochu velkou takřka 18 hektarů, kterou zaplnilo na 150 tisíc stromků. V letošním roce jsme na dalších zhruba 10 hektarech zdejšího budoucího lesa vysadili téměř 58 tisíc sazenic,“ píší Lesy hl. města Prahy.

V západní části Prahy letos podnik zalesnil bývalá pole v Holyni ve Slivenci a v Jinonicích. Na každé z těchto míst vysadil takřka 7 tisíc sazenic. Jak v Holyni, tak v Jinonicích by měl v budoucnu vzniknout nový kus lesa o velikosti zhruba 0,7 hektaru.

Aby měly nové sazenice co největší šanci na úspěch, musí se o ně po výsadbě ještě několik let intenzivně starat. Vyžínáním buřeně dbá o to, aby jim tráva a křoviny neubíraly vláhu a světlo, stavbou oplocenek či nátěrem proti okusu je zase chrání před volně žijící zvěří.

S výsadbami stromků v lesích nám každý rok pomáhají žáci z pražských škol, kteří si tak na vlastní kůži mohou vyzkoušet náročnou práci lesníků. Letos na jaře se do výsadeb zapojilo takřka 300 dětí, které vysadily přes 3 800 sazenic, na podzim se k nám přidalo asi 270 školáků, díky nimž v lesích přibylo 5 800 stromků. Sazenice vysazovali v lese v Kamýku, v Kunratickém lese, v Havlově lese či v lesoparku Na Cibulce.

Zdroj a foto nově vysazeného lesa v Holyni: Lesy hl. města Prahy

Galerie: https://www.lhmp.cz/lesy/2019/12/v-prazskych-lesich-jsme-v-roce-2019-vysadili-pres-350-tisic-sazenic-lesnich-drevin