Posílený kontrolní systém Lesů ČR přináší výsledky, principy Dřevěné knihy se daří naplňovat

Tendry na lesnické práce po roce 2012 pokračují podle plánu, termín pro podávání nabídek do druhého kola vyprší 5. října. Pod důslednou kontrolou všech těžebních a pěstebních činností jsou smluvní partneři, kteří zvítězili v tendrech na dodávku lesnických prací pro rok 2011. Kromě tradičních kontrol prováděných vlastními zaměstnanci Lesů ČR na všech organizačních úrovních využívá podnik i nové kontrolní prvky, které smluvním partnerům znemožňují jakoukoliv manipulaci s kvantitou i kvalitou vytěženého dřeva. Pro tendry na dodávku lesnických prací od roku 2012 chystají Lesy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR další opatření s cílem zvýšit kontrolu evidence těženého dříví a jeho následného pohybu.

„Principy Dřevěné knihy se daří systematicky naplňovat. Svědčí o tom hospodářské výsledky Lesů ČR a průběh jednoročních tendrů. Komplexní tendry vstoupily před 14 dny do finálního stadia otevřené a poctivé soutěže,“ zdůrazňuje ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Vsouvislosti s realizací úspěšného obchodního modelu „při pni“ zaznívaly připomínky hlavně k možnosti provádět důslednou kontrolu vytěženého dřeva. Tradiční a funkční kontrolní mechanismy podniku jsme posílili a zavedli řadu nových. Kontrolní systém je tak nyní vícestupňový a kombinuje fyzickou kontrolu prováděnou zaměstnanci Lesů ČR s výstupy moderní techniky,“ dodává ministr.

Vzájemná nezávislost kontrol

Základní úroveň kontroly v terénu představuje revírník, který zadává smluvnímu partnerovi požadavky na provedení těžebních i pěstebních prací a kontroluje jejich množství a kvalitu. Bez potvrzení správnosti kvality a množství se nesmí z lesa odvézt ani kubický metr dříví. Zda revírníci svoje úkoly plní svědomitě, kontrolují vedoucí pracovníci lesní správy. Kontrolu lesních správ dále ověřují zaměstnanci krajského ředitelství. Samostatnou a nezávislou úroveň kontroly reprezentuje odbor bezpečnosti a kontroly (OBK) ředitelství státního podniku. K jeho rozsáhlým kompetencím patří dohled nad plněním kontrolních činností zaměstnanců na všech úrovních včetně základní úrovně revírníků a lesních správců, přičemž provozní inspektoři OBK provádí také nezávislé neohlášené kontroly činnosti smluvních partnerů.

Plně funkční kontrolní mechanismy

Funkčnost systému kontroly při těžbě dřeva u Lesů ČR dokládají konkrétní výstupy. V květnu letošního roku byla zjištěna neoprávněná těžba dříví smluvním partnerem. Konkrétně se jednalo o těžbu nevyznačených stromů a vykázání nesprávné hmotnatosti dříví v objemu 3026 m3 dřevní hmoty, což zkreslilo cenu dříví v neprospěch státního podniku. „Vzhledem k tomu, že smluvní partner nezaplatil smluvní pokutu ani nenahradil způsobenou škodu, přistoupily Lesy ČR k čerpání bankovní záruky ve výši téměř 8 milionů Kč a odstoupily od smlouvy. Praxe jednoznačně potvrzuje, že naše kontrolní mechanismy prakticky znemožňují manipulaci s objemem vytěženého dříví ve prospěch smluvního partnera, což se odráží i na rekordním hospodaření v letošním roce,“ říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR.

Větší zaměření na kontrolu evidence a pohybu dříví

Od roku 2012 Lesy ČR postupně rozšíří řadu kontrolních mechanismů. Patří mezi ně například požadavek funkčního elektronického měřícího zařízení vytěžené hmoty a počtu stromů u harvestorů, telemetrická zařízení pro kontrolu pohybu harvestorů i ostatní lesní techniky či povinnost strpět možnost využívání technických kontrolních zařízení, včetně kontroly třetí osobou. „Všichni kontrolní zaměstnanci Lesů ČR prošli proškolením, posílíme i náklady na kontrolní systém ve finančním plánu od roku 2012. Dochází nejen k nasazení většího počtu vlastních zaměstnanců, ale i nezávislých kontrolorů. Součástí kontrolních opatření je rovněž pravidelný reporting jak na každé zasedání dozorčí rady podniku, tak i pro Ministerstvo zemědělství ČR a také roční audit pro vládu ČR,“ dodává Svatopluk Sýkora.

Tendr od roku 2012 pokračuje podle plánu

Lesy ČR úspěšně vstoupily do druhé části veřejné zakázky na lesnické činnosti a prodej dřeva od roku 2012. Po vyhodnocení námětů a připomínek z vyhlášeného veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám, byla ke konci srpna všem 62 zájemcům postupujícím do druhého kola rozeslána výzva k podání nabídky. Jednalo se o celkem 3930 dílčích výzev, což je 95% ze všech podaných žádostí o účast v prvním kole. Předpokládaný konec lhůty pro podání nabídek je 5.10.2011. Ve stejný den proběhne i veřejně přístupné otevírání obálek se čtením nabídkových cen. Díky spolupráci Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR a Transparency International budou uplatněna opatření zamezující případným spekulacím během uzavírání smluv.

Jistota 10% dřeva pro malé těžaře

Vedle lesnické zakázky na lesnické práce od roku 2012 bude dalších 10% objemu těžby vyhrazeno pro tzv. malé tendry – prodej metodou „na pni“ formou veřejné soutěže. Jednotlivé zakázky jsou určeny pro drobné místní živnostníky a regionální těžaře či zpracovatele dříví. Soutěž bude zaměřena na porosty vyžadující nejen specializované technologie, ale především místní znalost. Na každé lesní správě je již nyní k těmto účelům vyčleněno cca 10% těžebních možností roku 2012, což představuje zhruba 750 tis. m3 dříví. Lesy ČR vyznačí, změří a přesně spočítají stromy určené k prodeji. Vítězové zakázek tak budou mít garantovaný určitý počet kmenů s udáním přesně změřeného objemu dříví. „V současnosti probíhá na lesních závodech pilotní projekt, v rámci kterého bylo vyčleněno deset prodejních bloků o objemu 3500 m3. Ty budou v září 2011 nabídnuty do prodeje formou elektronických aukcí dříví na portálu Lesů ČR. Díky tomuto projektu tak mohou Lesy ČR získat cenné poznatky, které následně zapracují do připravovaných materiálů a postupů,“ říká předseda dozorčí rady LČR Miroslav Zámečník.

Lesnický audit – záruka správného hospodaření

Veškeré lesnické hospodaření je ve státních lesích pod přísnou kontrolou. Již od roku 2007 v Lesích ČR probíhá lesnický audit, neboli periodické zjišťování stavu lesa a ověřování lesnického hospodaření. Prověřovány jsou všechny části jednotlivých lesních hospodářských celků (LHC). Cílem této kontroly je zjistit výsledky konkrétních organizačních jednotek v péči o les, naplňování LHP a dodržování lesnické a související legislativy včetně vnitropodnikových předpisů. K 8. 9. 2010 byly provedeny desítky lesnických auditů, jejichž výsledky jsou veřejně přístupné na webu Lesů ČR v sekci Informace pro veřejnost.

Zdroj: T. M. Dvořáčková tisková mluvčí MZe ČR, 09.09.2011