Odborníci v Krkonoších diskutují o hospodářské úpravě lesů

Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích je tématem dvoudenní odborné konference, která dnes začíná v Trutnově. Odborníci budou diskutovat o stavu a dynamice lesních porostů a možnostech jak získat kvalitní informace, které lesníkům pomohou co nejlépe spravovat často nejzachovalejší lesy v Česku. Konference se koná pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy.

Lesy ve zvláště chráněných územích, například v národních parcích, představují významnou součást přírodního a kulturního dědictví, se kterým je třeba odpovědně nakládat. Pro řádnou péči o tyto lesy jsou nezbytné kvalitní informace o historickém vývoji, stavu a dynamice lesních porostů. V řadě případů se jedná o nejzachovalejší území v rámci republiky. U dalších je oprávněná snaha o zachování stavu a jeho zlepšení směrem k vytvoření přírodě blízkých komplexů. Hospodářská úprava lesů jako komplexní disciplína představuje nástroj, kterým lze všechny požadované údaje zjistit. Nicméně metody v současné době užívané v lesích hospodářských tyto informace zcela neposkytují. Je tedy na místě položit si otázku, jak dál? Dnes zahájená konference by měla pomoci najít odpověď na tuto otázku.

„V Krkonoších se v minulosti lesy proměnily několikrát a poslední změny, jak všichni doufáme, jsou právě určovány zejména snahou dosáhnout bohaté struktury zdejších lesů. Postupnými kroky dochází k posílení stability lesních porostů, rozvoji biodiverzity a podpory přirozených procesů,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a dodal: „Jak ale měřit úspěšnost našich postupů, jak si ověřit, zda zvolené metody v péči o lesní ekosystémy jsou ty správné? Jsou opravdu úspěšné? Postačí nám k tomu klasické zjištění stavu lesa nebo je nutné využít moderní statistické metody? O tom všem budou v nadcházejících dvou dnech odborníci i lesníci diskutovat.“

Správa Krkonošského národního parku konferenci pořádá jako svůj příspěvek k Mezinárodnímu roku lesů. V hospodářské úpravě lesů stojíme na křižovatce s volbou, zda se budeme držet tradičních postupů, či progresivně zvolíme metody založené na komplexnějším pohledu na les jako ekosystém. Mezinárodní rok lesů je příležitostí k hledání společného postupu, který bude vyhovovat požadavkům orgánů spravujících lesy ve zvláště chráněných územích, případně bude využitelný i v širším okruhu správců a vlastníků lesů. Setkání odborníků diskutujících nad předloženými tématy představuje naději na nalezení společného řešení.

Zdroj: http://www.krnap.cz/, 29. září 2011