Odborníci na myslivost zmapovali stav populací jelena siky v Japonsku a Evropě

Odborníci na myslivost z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zmapovali současný stav populace jelena siky v České republice i v dalších zemích Evropy a také v Japonsku – zemi původního výskytu. V našich podmínkách zdomácněl a jeho populace se zvyšuje. S nárůstem stavů se zařadil mezi 10 invazivních druhů s největším negativním dopadem na evropskou krajinu. Rizikem introdukce jelena siky je také jeho hybridizace s jelenem evropským, tedy s původním druhem evropské fauny. 

„Pro pochopení vývoje populací jelena siky na evropském kontinentu je nutné zdokumentovat historii jeho početnosti v původním areálu rozšíření. Předkládaná rešerše proto popisuje vývoj populace jelena siky v Japonsku, průběh introdukce siky na evropský kontinent a jeho postupné rozšíření v zemích, ve kterých se početnost populace tohoto introdukovaného druhu stále zvyšuje,“ uvádějí autoři František Havránek, Jan Cukor a Karel Bukovjan.

První zmínky o introdukci jelena siky do České republiky pocházejí z roku 1891, jelen sika byl v tomto roce dovezen do obory Kluk u Poděbrad. Přesný popis introdukované zvěře není možné dohledat, archiv dodavatele, německé Hagenbeckovy společnosti z Hamburgu byl zničen během Druhé světové války. Dalším místem byla obora Lipí u Manětína v západních Čechách, do které byl jelen sika introdukován v roce 1897.
V první fázi byl dovezen jelen s jednou laní, následující rok byl přivezen znovu jelen a laň od německého obchodníka Hagenbecka, stejně jako v oboře Kluk. První introdukce  jelena siky z přelomu devatenáctého a dvacátého století byly tedy soustředěny pouze do obor.
Tento stav vydržel až do Druhé světové války, během které došlo ke zničení některých obor, případně byla zvěř vypuštěna účelně. Jelen sika se tak tímto způsobem dostal do volné přírody.
V současné době se v České Republice nacházejí dvě dobře zavedené populace jelena siky, a to v západních Čechách a na Bouzovsku. Areál výskytu se neustále rozšiřuje, přítomnost jelena siky je hlášena myslivci stále častěji z míst, ve kterých se v minulosti tento druh zvěře nevyskytoval. Pro hodnocení rozšíření daného druhu zvěře je, pokud je to možné, lepší využít údaje z odlovu, jak již bylo popsáno výše. Jelen sika se podle statistik dostupných pro Českou republiku loví v různém množství ve dvanácti z celkových čtrnácti krajů. Odlov prozatím nebyl zaznamenán pouze v kraji hlavního města Prahy a ve Zlínském kraji, tedy v části východní Moravy. První záznamy pocházejí z roku 1996, kdy bylo uloveno 276 a sečteno 460 kusů jelena siky. Statistiky jak sčítaných, tak ulovených jelenů sika se postupně navyšovaly, od roku 1986 bylo téměř každým rokem uloveno více kusů sičí zvěře v porovnání s jarním sčítáním. Údaje jsou zpracovány pro území České republiky bez národních parků a vojenských újezdů. Kompletní data z celkového území jsou dostupné pouze od roku 2012 do 2015, v posledním sledovaném roce bylo v Čechách uloveno celkem 14 541 kusů jelena siky. Z celkového hlediska je možné konstatovat neustálý nárůst odlovů sičí zvěře na naprosté většině výměry území České republiky.

V podmínkách České republiky dochází v oblastech s výskytem jelena siky ke značným škodám právě na lesních porostech. Limitována je přirozená obnova listnatých druhů dřevin a jedle bělokoré, v místech s vysokou početností sičí zvěře je výrazně omezena také obnova smrku ztepilého. Ekonomicky nezanedbatelné jsou pak zejména škody působené loupáním a ohryzem kůry smrkových porostů ve fázi tyčkovin až kmenovin s následným rozvojem kmenových hnilob, které vystupují do výše několika metrů. Výše zmíněné škody je však možné snížit navýšením odlovu sičí zvěře v dané oblasti. V případě hybridizace (křížení) jelena siky s jelenem evropským však dochází k nevratným změnám naší původní fauny a je jenom na myslivcích, jak se k této otázce v budoucnosti postaví.

Celá studie o této problematice je ke stažení na stránkách Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v.i.:

http://www.vulhm.cz/sites/File/IT/Sika_VULHM.pdf

Ilustrační foto jelena siky: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_benjaminboeckle