Lesnictví

Lesnická výzva II: Odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity se blíží ke 100 miliardám korun. Lesy potřebují výraznější pomoc.

Profesní organizace lesnicko-dřevařského sektoru si uvědomují složitou situaci související s covidovou pandemií a jejími dopady. Považují však za nezbytné upozornit vládu, dotčené resorty a Parlament České republiky na problém dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity, které se v roce 2020 projevily se stejnou intenzitou jako v roce předešlém. Signatáři Lesnické výzvy II. poukazují na alarmující ekonomické dopady kůrovcové kalamity za období 2018–2020, které jsou odhadovány na téměř 100 miliard korun. Společně volají po stabilizaci a dostatečné robustnosti systému podpory péče o lesy a jejich obnovu.

Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích – projekt LARIXUTOR

Modřín opadavý patří mezi dřeviny, jejichž přítomnost v lesních porostech je vizuálně velmi dobře patrná, a proto je dobře znám i široké laické veřejnosti. Podle autorů nového projektu LARIXUTOR, který se zabývá možnostmi jeho využití v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny, byl však lesnickým výzkumem dlouhodobě opomíjen a pozornost mu byla věnována pouze okrajově. Proto se rozhodli zaměřit na prohloubení znalostí o tomto jehličnanu, možnostech jeho využití v českých lesích a při pěstování smíšených a růstově diferencovaných lesních porostů. Do projektu se můžete zapojit i vy!

Památná Alej na Záběhlé

Nejvýznamnější stromořadí CHKO Brdy bylo vyhlášeno za památné. Alej je spjatá s historií bývalých brdských obcí Přední Záběhlá a Padrť, které spojovala. Alej je tak živým „pamětníkem“ jejich rozmachu, ale i pozdějšího zániku. Je mimořádně významná svým stářím a zachovalostí, je významnou krajinnou dominantou. Jádro aleje tvoří stromy stáří cca 200 let, další byly postupně dosazovány.

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 1/2021

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů; vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního; novinky o výsadbě tisu červeného v Lužických horách; lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin; srovnání právních aspektů využívání lesů veřejností na Slovensku a v Česku; lesní pedagogika na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Lesy ČR obnovily na Hodonínsku mokřad a soustavu tůní

Obnovu mokřadu a několika tůní na potoce Olšička v lesích na Hodonínsku právě dokončily Lesy České republiky. Náklady přesáhly 1,3 miliony korun. V místě se díky projektu zlepší vodní režim, a tedy i klima, což prospívá lesům, rostlinám i živočichům.