Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů.

Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva životního prostředí ozdravit českou krajinu a města a obce a lépe je tak adaptovat na probíhající změnu klimatu. A zároveň podpořit celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Na webových stránkách této iniciativy www.sazimebudoucnost.cz je i mapa se všemi vysazenými stromy.

Díky předešlé finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR se za poslední dva roky vysadilo na 70 tisíc nových stromů. Novými výzvami na malé i velké výsadby se jejich počet zněkolikanásobí.

V srpnu letošního roku se rozeběhne příjem nových žádostí, a pokud se alokace nevyčerpá dříve, výzvy budou ukončeny na konci roku 2023. Malé výsadby mohou získat podporu na projekt maximálně ve výši 250 tisíc korun, u velkých výsadeb to bude až 5 milionů korun.

Individuální výsadby

Dotace navazují na úspěšné výzvy MŽP minulých dvou let, podporují komunitní výsadbu v obcích a městech. Pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Výsadby zkvalitňují veřejný prostor, vyrovnávají sídelní teplotní extrémy a zlepšují kvalitu ovzduší a zadržování vody.

Podmínkou dotace je také registrace výsadby do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Výzva č.4/2021 výsadba stromů – individuální projekty.

Velké výsadby

Připravovaná výzva míří na podporu výsadby díky poskytnutí grantů neziskovému sektoru. Díky ní ještě více znásobíme množství výsadeb stromů v terénu. O dotace mohou žádat neziskové organizace se zkušeností se sázením stromů a Místní akční skupiny s tím, že na jeden projekt získají dotaci MŽP ve výši až 5 milionů korun (navíc obdrží 10 % na režijní náklady), které dostanou na účet zálohově. K této finanční sumě musí pak neziskové organizace přidat prostředky v poměru 1:1 a zajistit tak vysázení stromů ve dvojnásobném doložitelném rozsahu, než je obdržená dotace. Zdroje, které mohou nositelé grantů použít na doplnění financí, jsou například dary soukromých společností, příspěvky státních podniků či fyzických osob nebo zahraniční zdroje.

Výsadby listnáčů musí proběhnout na veřejně přístupných prostranstvích, případně v komunitně užívaných vnitroblocích bytových domů, a povinně zaregistrovány na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

U výzev na malé i velké výsadby stále platí, že projekty nesmí konkurovat dotačním výzvám MŽP na výsadbu v Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Výzva č.5/2021 výsadba stromů – grantové schéma.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ilustrační foto: archiv VÚLHM, v. v. i.