Stát chystá celkovou revitalizaci lesů Krušných hor

vapnenikhnove

V minulém století těžce zkoušené lesy Krušných hor mají šanci na uzdravení. Vláda schválila materiál „Program revitalizace Krušných hor“ zpracovaný Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Cílem Programu je komplexní revitalizace lesních ekosystémů v Krušných horách, jako je například kompenzace imisní zátěže v lesních půdách nebo snížení škod jelení zvěří na lesních porostech.

Dále program počítá s realizací přeměn dožívajících porostů náhradních dřevin cílovými dřevinami s uplatněním přírodě blízkého hospodaření a pestřejší dřevinné skladby, zajištěním dostatku reprodukčního materiálu lesních dřevin pro obnovu porostů v Krušných horách, obnovou vodního režimu na plochách negativně ovlivněných odvodněním při současném respektování zájmů ochrany přírody. Platnost Programu je stanovena do konce roku 2030. Účelem Programu je především vytvořit stabilní podmínky pro financování činností vedoucích k dosažení výše uvedeného cíle. Pro zajištění naplnění cílů Programu se v období 2017-2030 předpokládají celkové náklady ve výši až 4,1 mld. Kč, které budou hrazeny především z prostředků státního rozpočtu i z fondů EU, částečně také z vlastních zdrojů Lesů České republiky, s.p.

Krušné hory jsou oblastí, která byla nejvíce postižena imisní kalamitou v 70. – 80. letech minulého století, jejíž rozsah nemá v rámci Evropy obdoby. Jejím přímým důsledkem bylo plošné odumření cca 40 tis. ha lesních porostů v exponované vrcholové partii hor a zároveň vážné poškození vlastností lesních půd (které je i v dlouhodobém horizontu samovolně nevratné a na mnoha lokalitách je nelze zlepšit ani prostřednictvím biologické meliorace).

Porosty náhradních dřevin, založené v 70. – 80. letech dvacátého století v imisemi silně poškozených oblastech jako provizorní náhrada za odumřelé porosty, se v současnosti nachází na konci své předpokládané životnosti a je nezbytné zajišťovat jejich přeměnu na porosty cílových dřevin. Aktuálně tak zbývá přeměnit cca 15,8 tis. ha porostů náhradních dřevin.

krusne-hory

V Krušných horách zůstala i přes negativní dopady výše zmíněných lidských aktivit zachována cenná přírodní stanoviště s výskytem vzácných druhů fauny a flóry (Krušné hory jsou např. jednou z nejbohatších oblastí na rašeliniště).  K ochraně těchto cenných biotopů byla na území Krušných hor vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000. Cílem ochrany je zde zachování či dosažení příznivého stavu předmětů ochrany daných území a tomuto cíli je nezbytné přizpůsobit péči o lesní ekosystémy.

Jedním z cílů programu je kompenzace imisní zátěže v lesních půdách Krušných hor prostřednictvím letecké aplikace vápnitého dolomitu v dávce 3 tuny/ha. Právě na přípravách leteckého vápnění horských lesů se dlouhodobě podílí Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Aplikace chybějících bazických živin (vápníku a hořčíku) bude prováděna pouze na plochách vybraných MZe v souladu s certifikovanou metodikou výběru ploch pro vápnění lesních půd, vydanou VÚLHM v roce 2014.

Podrobný popis cílů programu, včetně plánů plnění a čerpání financí, je v jednotlivých složkách ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství: http://bit.ly/2gXTLO0

Certifikovaná Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd je ke stažení zde: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_7_2014.pdf

Certifikovaná metodika Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech je ke stažení zde: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_6_2014.pdf

Foto: (1) Aplikace dolomitického vápence – Přebuz v Krušných horách, 2016, (2): Příroda Krušných hor, 2016. Autor: Klára Šimerová, VÚLHM