Myslivci spolupracují při pozemkových úpravách i preventivních opatřeních v krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) mají mnohdy v krajině společné zájmy a úkoly. Proto spolu již delší dobu spolupracují a toto partnerství se dále prohlubuje. Konkrétní podoba spolupráce SPÚ a ČMMJ je popsána a zakotvena ve smlouvě, kterou obě organizace loni podepsaly.

„Spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou hodnotíme velice dobře. S myslivci například spolupracujeme v oblasti pozemkových úprav. Seznamujeme je s podobou pozemkových úprav, aby třeba nevznikaly problémy s honitbami. Myslivci mají také v mnohém podobné aktivity jako SPÚ. Využívají různé dotační tituly a budují remízky či větrolamy. Proto jsme v loňském roce s myslivci začali spolupracovat ještě intenzivněji,“ vysvětluje Michal Gebhart, ředitel sekce řízení KPÚ a pozemkových úprav na SPÚ.

Ochrana zvěře v krajině

Petr Marada je členem Českomoravské myslivecké jednoty a její ekologické komise. Spolupráci hodnotí optikou své organizace: „Myslivci vnímají SPÚ především jako významného partnera pro utváření kvalitního životního prostředí pro volně žijící zvěř. Neméně významné je hodnocení ekosystému, plánování a projektování prvků územních systémů ekologické stability, včetně jejich následné realizace a údržby. To jsou aktivity v krajině, kde se zástupci obou subjektů profesně setkávají a kde by si měli býti vzájemně prospěšní. Jsou však i další aktivity SPÚ, které nelze opomenout. Například je to popularizace aktivit myslivců v krajině při vyhlašování soutěže Společné zařízení roku v loňském roce, spolupráce při optimalizaci hospodaření se zvěří v rámci pronajímaných honebních pozemků ve vlastnictví státu a podobně.“

Ve smlouvě SPÚ s Mysliveckou jednotou je popsáno, že obě organizace budou mimo jiné spolupracovat v legislativní oblasti. Podle Marady se například uvažovalo o doplnění metodických pokynů na provádění pozemkových úprav. Když byl utvářen rámec budoucí spolupráce, zástupci obou subjektů vnímali potřebu začlenit myslivce daleko významněji do procesu pozemkových úprav tak, aby měli například vždy svého člena ve sboru zástupců vlastníků pozemků za účelem urychlení pozemkových úprav.

Spolupráce se může také týkat problematiky sucha či racionálního hospodaření vlastníků, biodiverzity, prostupnosti a mozaikovitosti krajiny nebo právě probíhající novelizace platného zákona o myslivosti. Neméně významná jsou preventivní opatření v krajině, která mají chránit zvěř, ale také bránit škodám, které může působit, nebo zakládání krajinných prvků a péče o ně.

Popularizace pozemkových úprav

„Partnerství je unikátní tím, že umožňuje oboustranně prospěšně a velmi aktivně naplňovat strategické cíle pojmenované v politice Ministerstva zemědělství na období 2016–2030 prostřednictvím významné a početné členské základny našeho spolku,“ říká Petr Marada. „Zájmem vedení ČMMJ je, aby naši členové po celé republice nebyli pouze početní, ale také kompetentní a aktivní, což je, podle našeho názoru, s ohledem na spolupráci pro SPÚ zajímavé.“

Zástupci SPÚ se podle Marady podílejí dlouhodobě a cíleně na osvětě i popularizaci pozemkových úprav při různých odborných vzdělávacích a informačních akcích, které jsou zaměřeny na zvyšování přírodní hodnoty ekosystémů.

„Pohled myslivců na krajinotvorné prvky či jiná agroenvironmentální a klimatická opatření jsou ve shodě s platnými standardy. Otázkou, o které se však dnes hlasitě hovoří, je, jak provádět řízení údržby, následné péče, a především dlouhodobého hospodaření s krajinnými prvky, které zajistí udržitelnou funkčnost a dlouhověkost,“ říká také Petr Marada.

Podle něj bychom rovněž neměli zapomínat, že myslivost můžeme jednoduše vnímat jako hospodaření s volně žijící zvěří, která je součástí agrárního, lesního a vodního ekosystému. Řečeno jinak, myslivci hospodaří tam, kde hrají i zemědělci, lesníci a vodohospodáři. A SPÚ všem těmto hráčům umožňuje a pomáhá mít na tomto hřišti dobré podmínky pro racionální udržitelné hospodaření. „Zemědělci, lesníci, rybáři, ale také myslivci si velmi váží činnosti Státního pozemkového úřadu. Napomáhá dlouhodobě a udržitelně provádět myslivost, která sehrává především v poslední době velmi významnou roli v celém venkovském prostoru našeho státu,“ dodává Petr Marada.

Zdroj: http://www.zitkrajinou.cz

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_dimol