Mravenci a střevlíci jsou ovlivněni stářím lesa i uspořádáním porostů

Mravenci žijící v lesích potřebují k životu pestrou mozaiku porostů různého věku s vysokým zastoupením mladých lesních porostů či bezlesí.
To je jeden z výsledků studie, na které pracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. společně s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Správy CHKO.

Jejich výzkum zaměřený na mravence a střevlíky se uskutečnil ve smrkových lesích na Černostudničním hřebeni na jižním úpatí Jizerských hor. Zdejší rozlehlý lesní komplex se vyznačuje pestrou mozaikou porostních stádií. Mravenci i střevlíci byli odchytáváni pomocí zemních pastí.
Vědci zde potvrdili přítomnost celkem 13 druhů mravenců a 64 druhů střevlíků.

Jak vysvětlují, holosečné lesní hospodaření s sebou přináší i vedlejší efekty ve formě změn abiotických i biotických podmínek.
„Společně jsme se proto zajímali, jak změny podmínek způsobené holosečným hospodařením ovlivňují společenstva mravenců a střevlíků. Zkoumali jsme výskyt a početnost mravenců na pasekách i ve starších porostních stádiích (kultury, mlaziny, tyčkoviny, dospělé porosty) rostoucích na plochách bývalých holosečí. Přítomnost obou skupin živočichů jsme dali do souvislosti s intenzitou faktorů (teplota, množství dopadajícího světla, množství vegetace v podrostu, potravní nabídka) působících v jednotlivých porostních stádiích i výskytu těchto stádií v okolní krajině,“ dodávají.

Podle jejich očekávání bylo zastínění porostu (množství dopadajícího slunečního záření) hlavním faktorem, který ovlivňoval výskyt mravenců i střevlíků v jednotlivých porostních stádiích. Zajímavé je, že pro obě skupiny hmyzu byly rozdíly mezi umístěním výzkumných ploch v krajině více důležité než samotný věk porostu. Přítomnost a uspořádání různě starých lesních porostů v krajině jsou tedy důležitější než faktory závislé pouze na věku porostu. Druhové složení obou zkoumaných skupin hmyzu bylo více ovlivněno proporcí jednotlivých věkových stádií v okruhu 300 metrů od porostu, v němž byly umístěny zemní pasti než věkem samotného porostu. Studie ukazuje na skutečnost, že kromě lokálních podmínek v blízkosti pastí, bylo druhové složení silně ovlivněno dostupností pro mravence a střevlíky optimálních stanovišť v okolní krajině. Větší množství vhodných stanovišť v krajině je příčinou vyšší početnosti a druhové rozmanitosti mravenců i střevlíků.

Výsledky studie mají význam pro lesní hospodaření. Pro podporu mravenců je důležité udržovat pestrou mozaiku různověkých porostů, s vysokým zastoupením mladých porostů či bezlesí. Mravenci jsou predátory herbivorního (býložravého) hmyzu, zlepšují půdní vlastnosti, jsou důležitou součástí potravních řetězců. Z těchto důvodů je jejich přítomnost v lesích žádoucí. Více zde:

Zdroj: A. Véle,J. Holuša, J Frouz, O. Konvička, 2011: Local and landscape drivers of ant and carabid beetle communities during spruce forest succession. European Journal of Soil Biology, 47: 349-356.)

Za umožnění výzkumu autoři vřele děkují LČR – LS Jablonec n. Nisou.