Mokřadní ráj na jinak vyprahlé jižní Moravě

Podmáčené louky, mokřady i suché písčité hrúdy. U Dubňan na Hodonínsku vzniká od roku 2020 Ptačí park Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Loni se podařilo vykoupit klíčové pozemky, od letošního roku bude Jihomoravská pobočka ČSO obnovovat a rozšiřovat biotop, aby se tu dařilo ptákům a dalším živočichům. Vše s využitím tradičních metod hospodaření jako je pastva, kosení nebo ořez vrb na hlavu.

Ptačí park Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické prostředí, v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace.

Ještě předloni bylo území neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. A napočítali 162 druhů. Letos chce Jihomoravská pobočka ČSO péči o přírodně cenné území zefektivnit. Pomůže v tom tříletý grant z Norských fondů.

„Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“ říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

Foto: Ptačí park Kosteliska, autor Ludmila Korešová

Pestrá mozaika biotopů

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. „Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ vysvětluje Čamlík.

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zaletují také vzácné pisily čáponohé. „V ptačím parku ale prozatím ještě nehnízdily. Věříme, že časem se to podaří. Opatření, která děláme, v tom mohou významně pomoci,“ doufá Čamlík.

Z vzácných druhů na Kosteliska aktuálně zaletují například volavky červené. Pozorovat lze i kolpíky bílé – brodivé ptáky, kteří jsou nezaměnitelní díky lžícovitě rozšířenému zobáku, díky kterému cedí potravu v mělkých vodách.

Foto: Pisila čáponohá je bahňákem, který v Česku hnízdí zatím výjimečně. Ptačí park Kosteliska už pravidelně navštěvuje. Věříme, že tu i zahnízdí. Autor Ondřej Ryška

Prioritními druhy jsou na Kosteliskách ptáci, ale cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. Ornitologové také plánují exkurze pro veřejnost. Pokračovat budou i výkupy dalších pozemků především z darů od veřejnosti. Bližší informace o Kosteliskách i o tom, jak je možné ptačí park podpořit naleznete na https://www.birdlife.cz/kosteliska/.

Více na https://www.birdlife.cz/kosteliska/

Zdroj: Česká společnost ornitologická

Úvodní foto: čejka chocholatá, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45