Místo pro přírodu: Šumavská Chválovna se rozrostla

Chválovna u Vimperka je o hektar a půl větší! Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil další dva pozemky zajímavých podhorských luk. ČSOP vykupuje přírodně cenná území díky podpoře stovek dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800.

Je tomu něco přes rok, kdy byl ze sbírky Místo pro přírodu vykoupen přibližně hektarový pozemek nedaleko Vimperka, na okraji chráněné krajinné oblasti Šumava. Lokalita nese jméno Chválovna a jedná se o převážně mokřadní louku s chráněnými druhy rostlin, jako jsou prstnatce májové, bradáčky vejčité či dřípatky horské.

Foto: Kruštík širolistý, autor Jakub Hromas

V květnu letošního roku se na loukách navazujících na Chválovnu objevila na cedulích informace, že se prodávají. Na rozdíl od „původní“ Chválovny se jedná o sušší, svažitější louky. O to lépe by se s loni vykoupeným pozemkem doplňovaly, vytvářely společně pestrou mozaiku různých typů podhorských luk. I přesto, že louky byly delší dobu bez pravidelné péče, což se projevilo v množství nahromaděné stařiny a postupným zarůstáním náletu lísek, bříz a osik, dochovaly se zde i zástupci zajímavější květeny – především v lesních lemech rostoucí kruštíky širolisté a ohrožené zvonečníky černé. Proto Český svaz ochránců neváhal a nabízené pozemky přikoupil.

O Chválovnu pečuje Šumavský pozemkový spolek při místní organizaci ČSOP. Jak s novými pozemky dále? Vzhledem k množství stařiny bude nutné lokalitu primárně pokosit. Zároveň proběhne bližší průzkum, jak botanický, tak i z hlediska přítomnosti hmyzích zástupců. Na jeho základě se stanoví podrobnosti péče o lokalitu. Předpokládáno je zavedení pastvy menšími přežvýkavci, nejspíše ovcemi, obdobně jako na nedaleké taktéž částečně vykoupené Velké Homolce.

Foto: Zvonečník černý, autor Jan Moravec

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz

Šumavský pozemkový spolek je zřízen místní organizací Českého svazu ochránců přírody Šumava se sídlem ve Vimperku (http://www.csopsumava.cz). V širším okolí Vimperka – jak na území CHKO Šumava, tak mimo něj – pečuje o více jak desítku přírodně cenných lokalit různorodého charakteru. V péči má také mohutný Podlešákův jilm, který zachránil před pokácením, a naučnou stezku Sudslavický okruh.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 17 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. Právě výkupy orchidejových lokalit a následná péče pozemkových spolků o ně je jedním z nejúčinnějších nástrojů jejich ochrany.

Zdroj: Tisková zpráva ČSOP

Úvodní foto: Šumavská krajina, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_vencavolrab78