Mikropropagace jeřábu břeku (Sorbus torminalis)

Jeřáb břek (Sorbus torminalis (L.) Crantz)) se řadí mezi vzácné dřeviny. V Evropě je rozšířen od Anglie a Walesu po východní Polsko a jižní Rusko až do nadmořské výšky 600 m. Mimo tento areál je rozšířen rovněž na Kavkaze, v Turecku a v Sýrii. V České republice se vyskytuje ve středních Čechách, Českém Středohoří a jižní Moravě. Roste vtroušeně hlavně na těžších a sušších půdách a na sutích, slunných mělkých hřebenech v oblasti doubrav a dubohabřin. Někdy zasahuje do přechodných společenstev mezi bučinami a doubravami.

Jeřáb břek je průměrně 3 -15 m vysoký pomalu rostoucí strom, který může v 80-100 letech dosáhnout až výšky 20-25 m. Má malou konkurenční schopnost, plodí až  ve 20-30 letech. V současné době se tento druh řadí k  cenným druhům listnatých dřevin s velkým potenciálem pro využití v lesnictví a v lesnické ekologii. Patří mezi také nejvíce ceněné druhy pro své pevné a těžké dřevo, které je vhodné pro průmyslové využití a pro výrobu hudebních nástrojů.

V českých zemích byly mezi lety 2001 – 2005 založeny semenné sady a klonové archivy vegetativním množením z vybraných jedinců jeřábu břeku. Jako zdroj reprodukčního materiálu jeřábu břeku se v současné době nabízejí mikropropagační technologie, které dovoluje množení rostlinného materiálu v in vitro podmínkách.

V laboratořích Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM byla pro množení jeřábu břeku vypracována a ověřena mikropropagační technologie – indukce organogeneze, tj. navození růstu orgánů (výhonů, kořenů) na  odebrané malé části  rostliny (pupeny, listy, apod.). Na rozdíl od klasických metod množení je mikropropagace daleko efektivnější. Umožňuje rychlé a ekonomicky výhodné namnožení kvalitního sadební materiálu i jeho dlouhodobé uchovávání v explantátové bance jako genetický zdroj pro další lesnické (zakládání klonových archivů a semenných sadů) nebo krajinotvorné využití.

 Zdroj: J. Malá, H. Cvrčková, P. Máchová, VULHM, v. v. i.

MIKROPROPAGACE JEŘÁBU BŘEKU (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANZ)) – recenzovaná metodika