Mezinárodní program EUFORGEN

Řešení problematiky záchrany a zachování genetických zdrojů lesních dřevin v období probíhajících změn prostředí – mezinárodní program EUFORGEN

K zachování a obhospodařování genetických zdrojů lesních dřevin přispívá i činnost mezinárodního programu EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme), jehož koordinací je za Českou republiku pověřen Josef Frýdl (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.).

„Svým zapojením do programu se Česká republika (ČR) podílí na přípravě a realizaci celoevropských strategií orientovaných na řešení problematiky záchrany, zachování a managementu genetických zdrojů lesních dřevin v období probíhajících změn prostředí, včetně problematiky související např. s upřesňováním pravidel pro přenos a využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin,“ upřesnil Josef Frýdl. „Díky členství v programu má ČR větší možnosti přístupu k novým poznatkům z ostatních evropských zemí, které je možno využívat např. při aktualizacích národních legislativních předpisů,“ dále uvedl.

Mezi hlavními přínosy členství ČR v programu EUFORGEN je dále možno uvést zejména:

–    Bezprostřední přístup k informacím o genetických zdrojích lesních dřevin a opatřeních na jejich záchranu, zachování a management realizovaných v evropském měřítku;

–    možnost většího oboustranného uplatnění poznatků získaných v rámci lesnického výzkumu a realizovaných opatření na záchranu a zachování genetických zdrojů v mezinárodním měřítku;

–    v rámci pokračování svého členství v programu má ČR možnost se i nadále podílet na přípravě a realizaci celoevropských strategií orientovaných na řešení problematiky záchrany, zachování a managementu genetických zdrojů lesních dřevin.

Dalšími přínosy zapojení ČR do programu EUFORGEN jsou podle národního koordinátora např. větší možnosti společných publikačních aktivit českých odborných a vědeckých pracovníků v rámci jejich zapojení do mezinárodních autorských týmů řešících problematiku lesních genetických zdrojů. Dále je třeba uvést větší možnosti vzájemných konzultací v oblasti opatření zaměřených na aktualizace národních i evropských legislativních předpisů např. v rámci aktualizace vědeckých podkladů k upřesňování pravidel dovozu a přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin, včetně významných přínosů zapojení ČR v programu EUFORGEN v oblasti lesnické veřejné osvěty.

O programu EUFORGEN:

Program EUFORGEN představuje dlouhodobý kooperativní mezinárodní evropský program založený v roce 1994 k implementaci závěrů první ministerské konference věnované problematice ochrany evropských lesů (MCPFE 1990). Náplní programu je zajištění efektivní

ochrany a trvale udržitelného využívání genetických zdrojů evropských lesních dřevin ve smyslu Štrasburské rezoluce S 2. Činnost programu je koordinována organizací Bioversity International ve spolupráci s řídícím výborem programu (Steering Committee) složeným ze zástupců (národních koordinátorů) jednotlivých členských zemí, včetně ČR.

Zdroj: J. Josef Frýdl,Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 19. září 2014

Odkazy:

http://www.euforgen.org/

http://www.bioversityinternational.org/