Mezinárodní monitoring je důležitý pro získávání informací o zdravotním stavu lesních ekosystémů

Zdravotní stav lesa je sledován v České republice od roku 1986 v rámci mezinárodního kooperativního programu Evropské hospodářské komise při OSN – ICP Forests, který představuje jeden z nejdůležitějších evropských systémů kontroly lesních ekosystémů. Do programu je v České republice zapojen Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., který každoročně přináší výsledky svých měření.

Snaha o důsledné a koordinované monitorování stavu lesa v evropských zemích na počátku osmdesátých let minulého století byla vyvolána prudkým zhoršením zdravotního stavu lesa jako následku výrazného škodlivého účinky znečištění ovzduší. Na programu ICP Forests v současné době spolupracuje 41 států, které přispívají k implementaci politiky čistého ovzduší na evropské a národní úrovni.

Program je důležitý pro získávání informací o prostorovém a časovém vývoji stavu lesa v evropském měřítku a pro prohlubování znalostí o příčinách změn zdravotního stavu. Program je realizován ve dvou úrovních: úroveň I – plošný monitoring a úroveň II – intenzivní monitoring lesních ekosystémů. V České republice probíhalo v letech 2008 a 2009 šetření na 146 plochách systematické evropské sítě 16 x 16 km (úroveň I) a na 16 plochách intenzivního monitoringu (úroveň II).

Nová ročenka monitoringu zdravotního stavu lesa vyšla v září tohoto roku a pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v ní uvádí výsledky zahrnující hodnocení lesních porostů v letech 2008 a 2009 a vývoj zdravotního stavu vyjádřený změnami ve stupních defoliace, pro jehličnany od roku 1986 až do současnosti, pro listnáče od roku 1998 do současnosti. Od roku 1998 je sledování rozšířeno o mladší porosty věkově kategorie do 59 let. Speciální hodnocení, které se provádí jen na vybraných plochách intenzivního monitoringu zahrnuje i meteorologická měření, hodnocení změn v úrovní listové výživy, měření depozice a chemismu půdní vody a hodnocení symptomů poškození vegetace ozonem. Připojen je také přehled důležitých akcí, které se v rámci projektu uskutečnily v hodnocených letech 2008 a 2009 a přehled projektů, které s šetřením na monitoračních plochách souvisejí a využívají dostupná data.

Zdroj: Útvar ekologie VÚLHM, v.v.i.,