Mapování významných domácích populací buku lesního přináší cenné informace

Strnady – 19. prosince 2016 – Mapový seriál významných regionálních populací lesních dřevin pokračuje. Po smrku ztepilém a jedli bělokoré zpracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., genetickou charakterizaci důležitých potomstev buku lesního v České republice. 

Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, který je zaměřen ještě na smrk ztepilý, borovici lesní, dub zimní a dub letní, lze považovat za jeden z prvních příspěvků k získání znalostí tohoto charakteru. Při sestavování map řešitelé vycházeli ze seznamu genových základen jako součásti webové aplikace ERMA 2 (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/reprodukcnim-materialem-lesnich-drevin/ erma) a z oblastních plánů rozvoje lesů – OPRL (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/oblastni-plany-rozvoje-lesu). Dalším zdrojem informací bylo dotazníkové šetření (2013–2015), v rámci něhož výzkumníci oslovili všechny lesní správy a lesní závody LČR, s. p., a další významní vlastníky a správce lesních majetků (VLS, s. p., obecní a velké soukromé majetky, školní lesní podniky ap.).

První mapa zobrazuje lokality platně vyhlášených genových základen pro buk lesní. Na druhé mapě je znázorněna poloha lokalit s významnějším výskytem buku lesního v národních parcích, národních přírodních rezervacích (NPR), přírodních rezervacích (PR), národních přírodních památkách (NPP) a přírodních památkách (PP).

tz_populace-buku_foto4b_bk-pohorska-vesV tabulkách jsou shromážděny údaje o významných výskytech buku lesního na území ČR, které mají potenciálně přírodě bližší charakter a mohly by být proto zajímavé z pohledu genetického výzkumu. První tabulka zahrnuje seznam platných genových základen podle údajů ERMA 2. Tabulka 2 ukazuje významnější výskyty buku v národních parcích, NPR, PR, NPP a PP. Tabulka 3 pak obsahuje seznam významných regionálních populací.

Základní genetické charakteristiky populací buku lesního získané pomocí analýz DNA jsou v ČR zatím k dispozici ze třinácti lokalit. Dané populace reprezentují poměrně dobře přirozené rozšíření buku lesního na našem území. Cílem výzkumu bylo pomocí analýz DNA získat genetické charakteristiky vybraných populací a ověřit především úroveň jejich genetické diverzity (různorodosti) a vzájemné genetické vzdálenosti.

Jak je patrné z map, představují zpracované populace buku pouhý zlomek z celkového počtu regionálně či lokálně významných populací této dřeviny. „Z hodnocení genetické charakterizace analyzovaných populací lze konstatovat, že byly u všech zaznamenány vyšší hodnoty diverzity. Hodnoty diferenciace mezi populacemi se výrazně liší od nuly a ukazují tak na významné strukturování populací buku lesního v ČR. Genetické vzdálenosti sledovaných populací většinou neodpovídaly geografickým vzdálenostem,“ uvádějí autoři studie.

Předloženou mapu bude možné využít např. při sledování změn stavu diverzity našich lesů v souvislosti s působením biotických i abiotických činitelů na lesní ekosystémy. Výsledky lze využít i jako jeden ze vstupních údajů pro aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů zpracovávaných ÚHÚL Brandýs nad Labem.

tz_populace-buku_foto1c_bk-buchloviceBuk lesní je na našem území významnou dřevinou, jejíž přirozené zastoupení před začátkem výraznějších antropogenních vlivů dosahovalo 40,2 %. Aktuálně buk dosahuje s 207 595 ha redukované plochy pouze 8,0 %. Do budoucna se však uvažuje, že by měl jeho podíl v ČR dosáhnout 18,0 % (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2015). Jedním z příspěvků k záchraně této dřeviny je i vyhlašování chráněných území různých kategorií a genových základen. Těchto specificky lesnických objektů zaměřených na zachování především autochtonních genetických zdrojů buku však v poslední době ubylo. Ještě v roce 2006 jich bylo platně vyhlášeno 107, k 15. 9. 2016 však již aplikace ERMA 2 evidovala pouze 66 genových základen buku lesního. Změnu v tomto nepříznivém trendu by mělo představovat vyhlášení Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018, na který budou v dalších obdobích postupně navazovat další etapy. Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace.

Certifikovaná metodika „Genetická charakterizace významných regionálních populací buku lesního v České republice“ je ke stažení zde: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/LP_4_2016.pdf

Kontakt na autorský kolektiv: Ing. Martin Fulín a kol., e-mail: fulin@vulhm.cz, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště

 Foto 1: Genová základna Jevany – Voděradské bučiny, autor J. Čáp

Foto 2: Genová základna Pohorská Ves, autor J. Čáp

Foto 3: Genová základna Cimburk, Buchlovice, autor J. Čáp