Letošní počasí užovkám stromovým prospívá

Naznačují to výsledky pravidelného monitoringu. Ke konci června bylo v okolí Stráže nad Ohří pozorováno už 127 užovek stromových. To je mnohem více než v předchozích letech. A to je užovková sezóna teprve v polovině.

Například vloni bylo za celou dobu, kdy jsou užovky aktivní, napočítáno 130 užovek, a v roce 2018 dokonce jen 108. Roli v tom může hrát letošní deštivý červen, který těmto plazům viditelně vyhovuje. V tomto měsíci totiž obvykle svlékají svou kůži a vyhledávají kvůli tomu vlhké prostředí. Měsíce květen a červen jsou navíc dobou, kdy se rozmnožují. Užovky jsou v těchto měsících mimořádně aktivní, můžeme je tak spatřit mnohem častěji než v ostatních měsících sezóny.

Pravidelný monitoring užovek stromových je součástí záchranného programu, který pro tohoto kriticky ohroženého hada zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR už od roku 2008.

Užovka stromová (foto 1, foto 2) je evropský nejedovatý druh hada, který areálem svého výskytu zasahuje až do Přední Asie, avšak z širšího pohledu jej můžeme počítat mezi plazy evropské. Jedná se o hada snad s nejstarší známou evropskou tradicí. Byl zasvěcen řeckému bohovi lékařství Asklépiovi (latinsky Aeskulap) a je zpodobňován na památkách starých více než 2 500 let. Dodnes je Aeskulapův had ve znaku lékařů (kalich obtočený hadem) a jeho jméno je používáno i v moderní době.

U nás byla tato užovka vždy vzácným druhem. Na území dnešní republiky byla objevena jako první právě izolovaná populace v Poohří a teprve o 100 let později populace, které k nám zasahují na dvou místech Moravy výběžkem svého souvislého areálu. Izolovaný areál v Poohří se v posledních třiceti letech rychle zmenšoval.

Hospodářské změny po roce 1948 vedly ke změně krajinné mozaiky. Největší dopad měly na populaci užovky stromové v Poohří. Také po roce 1989 se krajinná mozaika dále mění. V bezlesí, které je obhospodařováno, se hospodaří příliš intenzivně a naopak neobhospodařované plochy zarůstají. Ve většině volné krajiny tak vznikají dva extrémní biotopy, které nejsou pro druh vhodné a užovka přežívá pouze v obcích a chatařských osadách. Jako migrační koridor je nucena využívat komunikace, které ji však zároveň ohrožují. V Podyjí pak trpí především zarůstáním krajiny.

Hlavním cílem záchranného programu je zachování životaschopných populací užovky stromové ve všech třech známých, vzájemně izolovaných oblastech výskytu v ČR, tj. v Poohří, v Podyjí a v Karpatech.

Zdroj: AOPK ČR, https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: porosty vrby u řeky Dyje, archiv VÚLHM