Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 2012+

Lesy ČR zahájily kroky směřující k uzavírání smluv okamžitě po zrušení předběžného opatření ÚOHS tak, aby práce v lese mohly v roce 2012 pokračovat. Přestože zrušení předběžného opatření umožnilo uzavírat smlouvy, blokují uzavírání smluv na některých částech zakázky námitky, podávané neúspěšnými účastníky, což oddaluje možnosti uzavření smluv. Prodleva v průběhu veřejné zakázky není způsobena Lesy ČR, protože ÚOHS ve svém rozhodnutí potvrdil, že probíhající tendr je nejen plně v souladu se zákonem, ale současně též nediskriminační a transparentní. K námitkám a podnětům účastníků nejsou relevantní důvody, protože jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Přes vzniklé prodlevy proti původnímu harmonogramu vyvinou Lesy ČR veškeré úsilí pro to, aby eliminovaly časové prodlevy, způsobené dobou trvání předběžného opatření a jednáním některých, v soutěži neúspěšných účastníků. Lesy ČR mají maximální zájem na uzavírání smluv v co možná nejkratší době – k dnešnímu dni uzavřely Lesy ČR už 21 smluv.

Lesy ČR vyhlásily dne 28. 4. 2011 veřejnou zakázku „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“. Původní harmonogram veřejné zakázky byl připraven tak, aby byly smlouvy uzavírány v průběhu listopadu a prosince 2011 a práce v lese zahájeny od 1. 1. 2012. ÚOHS však dne   20. 10. 2011 zahájil správní řízení a vydal předběžné opatření se zákazem uzavírat smlouvy. Po přezkoumání dokumentace zakázky  ÚOHS dne 8. 12. 2011 správní řízení zastavil a předběžné opatření zrušil. V průběhu šetření veřejné zakázky ÚOHS nejen, že neshledal žádný nesoulad tendru se zákonem, ale ani důvody pro uložení nápravného opatření nebo sankce.

Přestože Lesy ČR ihned po zrušení předběžného opatření zahájily kroky pro uzavírání smluv, došlo proti původnímu harmonogramu bez jejich zavinění k časovým prodlevám, způsobeným dobou trvání předběžného opatření a plynutím zákonných lhůt námitek a návrhů na přezkum, podaných neúspěšnými účastníky soutěže. Na částech, které nebyly napadeny námitkami nebo uplynuly lhůty, byly smlouvy uzavřeny nebo budou uzavírány začátkem ledna 2012, pokud vítěz poskytne řádně a včas potřebnou součinnost k uzavření smlouvy. Na částech zakázky, dočasně blokovaných podanými návrhy na přezkum, plánují Lesy ČR uzavírat smlouvy průběžně po uplynutí zákonných lhůt.

Lesy ČR vyvinou veškeré úsilí pro to, aby eliminovaly dopady, způsobené vzniklými prodlevami. Kroky k uzavírání dalších smluv pokračují. Další postup ve veřejné zakázce bude zajištěn plně v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka není ukončena, nelze s ohledem na její průběh poskytovat další podrobnější informace.

Zdroj: Z Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 30. prosince 2011