Lesnická knihovna ukazuje, že věda není žádná nuda

Nedílnou součástí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., je odborná lesnická a myslivecká knihovna, která svůj bohatý knižní fond buduje již od vzniku samostatné instituce. Pro své čtenáře je otevřena na dvou místech – ve Strnadech a v Opočně. Dohromady čítá okolo 50 tisíců svazků naučné literatury z celého světa. Jejích služeb využívají například studenti středních a vysokých škol, lidé z řad odborné lesnické veřejnosti – vlastníci lesa a lesníci, dále vědečtí pracovníci, zaměstnanci státní správy apod. Knihovna se snaží neotřelou formou představit veřejnosti vědu a výzkum z různých úhlů pohledu. Pořádá například veřejná čtení nebo exkurze.

Vědecká knihovna VÚLHM je jedinou specializovanou knihovnou pro oblast lesního hospodářství a myslivosti v České republice. Základním kamenem knihovny je bohatý fond odborných tuzemských i zahraničních periodik. Časopisy jsou mezi odbornou veřejností velmi žádané. Knihovna poskytuje jak prezenční a absenční výpůjčky, tak na požádání rozesílá kopie článků. Ve fondu ve Strnadech je k dispozici 1200 titulů ve 14 tisících ročnících.

V současné době knihovna odebírá přes 80 titulů periodik z celého světa (např. AFZ/Der Wald, Allgemeine Forst und Jagdzeitung, Forest Science, Scandinavian Journal of Forest Research, Schweizerische Zeitschrift für Forstwessen atd.), v některých případech je knihovna jediným nabyvatelem titulu v Čechách. Návštěvníkům knihovny je k dispozici také bohatá kolekce českých časopiseckých pramenů, od nejznámější již 94 let vycházející Lesnické práce, přes Rozmarův Háj a meziválečný Československý les, až po vědecké Zprávy lesnického výzkumu vydávané VÚLHM již 60 let.

Knihovna má také přístup do on-line verzí některých časopisů, a to jak českých, tak zahraničních. Čtenářům slouží k vyhledávání titulů on-line katalogy s průběžně aktualizovanými a doplňovanými údaji o knihovním fondu. K dohledání jsou zde rovněž závěrečné zprávy zaměstnanců VÚLHM nebo analytické popisy článků z výzkumných, lesnických a mysliveckých periodik.

deti v knihovneMezi hlavní úkoly vědecké knihovny VÚLHM patří rozšiřování a uchování bohatého knižního i časopiseckého fondu dalším generacím a poskytování komplexních knihovnických a infor- mačních služeb. Některé publikace nelze najít v žádné jiné knihovně v České republice. Knihovna disponuje fondem od starých tisků z 18. století přes meziválečnou literaturu až po nejnovější monografie, DVD nosiče a elektronické databáze.

Plnohodnotné informační zázemí knihovna nabízí také v podobě elektronických informačních zdrojů, které slouží např. pro zpracovávání rešerší. Vedle známějších multioborově zaměřených zdrojů jako SpringerLink nebo Web of Science, jsou v nabídce knihovny specializované zemědělské databáze z produkce CABI nebo ProQuest zachycující světovou lesnickou literaturu. Knihovna je tematicky zaměřena na lesnictví, lesní hospodářství, myslivost, ochranu lesa, ekologii, entomologii, vodní hospodářství nebo pedologii. Opočenské pracoviště nabízí doplňkově i regionální odbornou literaturu vztahující se k blízkým horám a související s problematikou pěstování lesa.

Díky spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi podobného zaměření získává knihovna důležité zdroje informací. Jde většinou o periodika, která knihovna získává buď výměnou, nebo darem. Knihovna VÚLHM aktivně využívá systém meziknihovní výpůjční služby a spolupracuje s řadou dalších knihoven v České republice. V rámci projektu „Ptejte se knihovny“ spolupracuje s Národní knihovnou. Zapojené knihovny do tohoto projektu odpovídají na internetových stránkách na dotazy z různých oborů. Uživatelé mohou své dotazy klást prostřednictvím jednoduchého formuláře. Knihovna VÚLHM odpovídá na dotazy z oblasti lesnictví.

Nejen tímto způsobem se snaží knihovna VÚLHM o přinášení informací z vědy a výzkumu široké veřejnosti. Letos například uspořádala pro děti z mateřské školy v rámci Týdne lesů čtení z knihy „Dědeček lesník vypráví dětem“. Podílí se také na pořádání nejrůznějších exkurzí a seminářů.
Pro zajímavost: Nejdelší ucelenou řadou je Schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen – od roku 1897 do roku 2014 nebyl vynechán jediný ročník. Nejstarší exemplář tohoto časopisu je z roku 1876. Celkově vlastní knihovna VÚLHM 136 ročníků tohoto titulu. Nejstarším časopisem ve fondu je Forstliche Blatter für Wurtemberg (ve fondu roky 1828 – 1831). Následuje Allgemeine Forst- und Jagdzeitung (od r. 1837. Ačkoliv řada ročníků je přerušovaná, ve fondu máme 149 ročníků tohoto časopisu.) Od roku 1956 odebírá naše knihovna tento časopis nepřetržitě.

Nejstarší knihy se týkají myslivosti a lovectví, (např. kniha z roku 1746: Jägerpractica oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger od Heinricha Wilhelma Döbelse) nebo lesnictví, dřevařství, semenářství (Johann Gottlieb Beckmann: Gegründete Versuche und Erfahrungen von der zu unsern Zeiten Höchst nöthigen Holzsaat, zum allgemeinen Besten, Chemnitz, 1758).

Odkazy:

On-line katalog knihovny ve Strnadech: http://www.vulhm.cz/katalog, a VS Opočno: http://knihovna.vulhmop.cz
Informace o knihovně: http://www.vulhm.cz/knihovnicke_sluzby
Služba Ptejte se knihovny: http://www.ptejteseknihovny.cz, e-mail: ptejteseknihovny@vulhm.cz
Souborný katalog České republiky: http://www.caslin.cz

Kontakty:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesnické informační centrum – knihovna
Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel.: 257 892 242, e-mail: knihovna@vulhm.cz
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumná stanice Opočno – Knihovna
Na Olivě 550, 517 73 Opočno, tel.: 494 668 391, e-mail: souckova@vulhmop.cz