Konference o lesích chráněných území

Správa KRNAP uspořádala 29.–30. září 2011 na České lesnické akademii v Trutnově pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy odbornou konferenci Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích. „Lesy ve zvláště chráněných územích představují významnou součást přírodního a kulturního dědictví, se kterým musí společnost odpovědně nakládat. Pro řádnou péči o tato území jsou nezbytné kvalitní informace o historickém vývoji, stavu a dynamice lesních porostů. V řadě případů se jedná o nejzachovalejší území v rámci republiky, v řadě dalších případů je oprávněná snaha o zachování stavu a jeho zlepšení směrem k vytvoření přírodě blízkých komplexů. Hospodářská úprava lesů jako komplexní disciplína představuje nástroj, kterým lze všechny požadované údaje zajistit. Nicméně metody, v současné době užívané v lesích hospodářských, tyto informace zcela neposkytují. Proto je na místě položit si otázku, zda monitorovat dynamiku těchto ‚ostrovů‘ tradičními postupy či se orientovat na jiné, moderní metody, u kterých lze předpokládat efektivní získání potřebných informací,“ řekl na zahájení organizátor setkání Ing. Václav Jansa. „V hospodářské úpravě lesů stojíme na křižovatce s volbou, zda se budeme držet tradičních postupů, či zda progresivně zvolíme ověřené metody, založené na komplexnějším pohledu na les jako ekosystém. Mezinárodní rok lesů je příležitostí k hledání společného postupu, který bude vyhovovat požadavkům orgánů spravujících lesy ve zvláště chráněných územích, případně bude využitelný i v širším okruhu správců a vlastníků lesů. Setkání odborníků, diskutujících nad předloženými tématy, představuje naději na nalezení společného řešení.“

Věcné jednání konference se týkalo nejen obecnějších otázek metodologie, legislativních hledisek či možností monitoringu vývoje lesních ekosystémů, ale i provozních zkušeností v konkrétních podmínkách českých národních parků.

Zdroj:

http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11551&Itemid=37,17 ,

 17. listopadu 2011