Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2020

Druhá dekáda 21. století probíhá ve znamení změn, na které musí reagovat nejen společnost jako celek, ale i její jednotlivé součásti, mezi něž ve vyspělých zemích neodmyslitelně patři výzkum a vývoj, jehož podpora je motorem inovací promítajících se do všech oblastí lidského života.

Zemědělský výzkum v České republice je podporován z několika různých směrů, přičemž patříme mezi země, kde má jeho podpora dlouhodobou tradici i v resortu Ministerstva zemědělství. Pro efektivní využívání finančních prostředků, kterými Ministerstvo zemědělství výzkum podporuje, je nezbytné zajištění kvalitních vědeckých pracovníků, vytyčení jasně definovaných výzkumných cílů odrážejících nejen světové dění, ale také potřeby praxe v České republice a transfer poznatků do praxe. Všechny tři oblasti musejí jít současně s podstatou pokroku a rozvojem společnosti.

Na rozvoj společnosti, kde má svou roli zemědělský výzkum, je v dnešní době kladen velký důraz především z pohledu zajištění přiměřené potravinové a surovinové soběstačnosti vhodnými zemědělskými a lesnickými postupy za využívání základních přírodních zdrojů pomocí moderních technologií, které povedou k posílení celkové produkční kapacity zemědělského a lesnicko-dřevařského komplexu. Zemědělský výzkum díky své multi-disciplinaritě dnes již nezasahuje jen do jmenovaných oblasti, ale také do dalších, jakou jsou biomedicína, ekologie, energetika, ochrana vod a řada jiných. Výzkumné aktivity budou zaměřeny na podporu produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pro další rozvoj českého agrárního komplexu. Cílem je vytvoření a zachování trvale udržitelného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, jako systému chránícímu a zachovávajícímu půdu, vodu, genové zdroje a nedegradujícímu životní prostředí; systému, který je ekonomicky udržitelný a sociálně akceptovatelný. Dalším cílem je zajištění biotechnologického pokroku způsobem, v němž jsou vyvážené proporce mezi zemědělstvím a lesnictvím, ovlivňovaným změnami klimatu, řešením energetiky z obnovitelných zdrojů a požadavky na vodní zdroje a ochranu půdy.

Ministerstvo zemědělství proto připravilo pro následujících sedm let koncepci rozvoje zemědělského výzkumu, jejímiž základními kameny jsou resortní veřejné a soukromé výzkumné instituce, zemědělské univerzity, další univerzity a vysoké školy, státní instituce, podniky a technologické platformy, které díky synergiím a vzájemné spolupráci dávají možnost vzniknout výzkumné síti, která bude mít možnost a schopnost řešit ty nejnáročnější vědecko-výzkumné úkoly 21. století.

Koncepce je ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html

Připravila redakce