Jednoduchý klíč určí domácí druhy dubů – Přehledná příručka pomáhá praktickým lesníkům. V přípravě je další.

dub pířitý Rozpoznat jednotlivé druhy dubů je pro lesní hospodáře důležité, ať již z praktického nebo z ekonomického hlediska. Jednotlivé skupiny druhů se totiž liší svými stanovištními nároky, tudíž i pěstováním. Při nesprávném určování, kdy může docházet k výsadbě některých druhů na nevhodná místa, hrozí nezdar výsadeb, a tím i značné ekonomické škody. Ty se v rámci celé republiky mohou vyšplhat až do řádů miliónů korun.

Na základě poptávky lesníků proto vznikla praktická, jednoduchá, srozumitelná a názorná publikace s názvem Metodická příručka k určování domácích druhů dubů. Jejími autory jsou výzkumní pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).

Příručka byla zpracována tak, aby bylo možné rozpoznat základní druhy dubů pomocí znaků nevyžadujících hlubší botanické znalosti, přičemž lze vystačit pouze se znaky na listech. Obsahuje zjednodušený přehledný klíč k rozlišování základních druhů dubů. V další části a zejména v přílohách jsou pak podklady a podrobnější informace užitečné k určování vzácnějších obtížně určitelných druhů.

Na území ČR bylo dosud zjištěno 8 původních druhů dubů, z nichž některé jsou obtížně určitelné. Zcela nezbytné je správné rozlišování dvou hlavních skupin druhů, konkrétně skupiny dubu letního (Quercus robur agg.) a skupiny dubu zimního (Quercus petraea agg.), které se navzájem ekologicky velmi liší. Jejich rozlišení je přitom poměrně velmi jednoduché,

pokud se ovšem nejedná o křížence. Příručka je volně ke stažení zde:

Duby patří k našim hospodářsky i ekologicky nejvýznamnějším lesním dřevinám. V České republice jsou duby nejvíce zastoupenými listnatými dřevinami hned po buku. Jejich podíl na druhové skladbě lesů činí v současné době 7,1 % (184 180 ha), přičemž rekonstruované přirozené zastoupení je odhadováno na 19,4 % (Zpráva 2013).V souvislosti s ekologizací lesního hospodářství podíl dubů na dřevinné skladbě v posledních desetiletích pozvolna roste a je snahou jej nadále zvyšovat až na 9 %.
Vzhledem k jejich genetické i druhové diverzitě, široké ekologické amplitudě a relativní odolnosti vůči suchu a vysokým teplotám bude v budoucnu pravděpodobně význam dubů ve střední Evropě ještě podstatně stoupat v důsledku klimatických změn s tendencí předpokládaného globálního oteplování. Za těchto předpokladů může vzrůst význam zejména u dosud opomíjených, tzv. teplomilných druhů, majících těžiště rozšíření v jižní a jihovýchodní Evropě.

Po této úspěšné příručce nyní ve VÚLHM vzniká metodická pomůcka k určování druhů břízy.

Zdroj:

RNDr. Václav Buriánek, Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136
252 02  Jíloviště

tel.: +420 257 892 207
e-mail: burianek@vulhm.cz

tel.: +420 257 892 271, 265, 267
e-mail: frydl@vulhm.cz, pnovotny@vulhm.cz

Ing. Marie Benedíková

VS Kunovice – Útvar reprodukčních zdrojů
Na Záhonech 601
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 115
e-mail: benedikova@vulhmuh.cz

www.vulhm.cz