Jaké finanční zdroje mohou obce a města využívat při správě svého lesního majetku, aby podpořily a využily jeho ekonomické, ekologické nebo sociální funkce?

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají asi třetinu z celkového území. V souvislosti s požadavkem udržitelného obhospodařování jsou lesy důležité jako:

 • zdroj obnovitelné suroviny šetrné k životnímu prostředí
 • zdroj biologické rozmanitosti
 • faktor zmírňující dopady klimatických změn, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí
 • faktor zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro občanyO příspěvcích na hospodaření v lesích jsou vlastníci a správci městských a obecních lesů většinou informováni. Tyto dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajů, které zveřejňují své dotační programy. V programovém období 2007-2013 lze využít i dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v Programu rozvoje venkova, který administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Pokud se jedná o lesní pozemky na území národních parků (NP) a v jejich ochranných pásmech, poskytuje příspěvky Ministerstvo životního prostředí.

V souvislosti s podporou ekologické či sociální funkce lesů lze požádat o dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, případně kombinovat s dotacemi z regionálních operačních programů (ROP). Z OPŽP a ROP lze financovat např. lesoparky.

Obec Kněžmost (okr. Mladá Boleslav) tak vloni revitalizovala lesopark Důně, kdy byly především odstraněny nálety, zpřístupněny staré stezky a otevřeny nové vyhlídky. V roce 2009 podpořila dotace z ROP Severozápad regeneraci historicky významné lokality v území neudržovaného lesoparku Amerika ve Františkových Lázních.

Letos byl dokončen lesopark i v obci Vintířov (okr. Sokolov) na místě bývalé kalové jímky, kam se vozil odpad z plavení kaolinu. Obec získala peníze od Ministerstva financí z prostředků na úhradu ekologických škod vzniklých hornickou činností před privatizací hnědouhelných společností severních Čech a Sokolovska.

Přehled dotačních zdrojů pro správu a rozvoj lesního majetku

Ministerstvo zemědělství/kraje

Finanční podpora hospodaření v lesích se poskytuje v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) a podle pravidel zakotvených v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Podpora hospodaření v lesích ze státního rozpočtu zahrnuje rovněž finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Žádosti se podávají příslušnému krajskému úřadu, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí. Nacházejí-li se v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku, pro který je zpracován lesní hospodářský plán (LHP).

Předmětem podpory je nejčastěji:

 • úhrada zvýšených nákladů se zpracováním digitální formy dat LHP
 • obnova lesů poškozených imisemi
 • obnova a zajištění lesních porostů
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie
 • příspěvek na ostatní hospodaření v lesích.

Více informací na http://www.mze.cz/ a webech jednotlivých krajů.

Program rozvoje venkova 2007-2013

Opatření I. 1.2 Investice do lesů: např. obnova lesních porostů; investice k pořízení lesnické techniky či rekonstrukce lesnické infrastruktury (např. lesních cest). Žádosti by měly být přijímány ve 2. polovině října 2011.

Opatření II. 2.1 Zalesňování zemědělské půdy: posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny; stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a vod; zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a zmírnění klimatických změn. Žádosti se podávají během celého roku, kdy žadatel zalesnil (zalesňuje se na jaře nebo na podzim). Termín podávání žádostí do 30. 11.

Opatření II. 2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů: obnova lesního potenciálu po kalamitách nebo zavedení preventivních opatření v lesích; trvale udržitelné využití lesní půdy; neproduktivní investice v lesích; zlepšení životního prostředí a krajiny. Žádosti se přijímaly ve 13. kole v červnu 2011. Více informací na http://www.szif.cz/.

OP Životní prostředí 2007-2013

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity: opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů; zajišťování péče o chráněná území; opatření k překonávání migračních bariér – rybí přechody; regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů; realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů; obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách (EVL), přírodních parcích a geoparcích; opatření k minimalizaci škod způsobených ohroženými druhy živočichů;

Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur: výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.; opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech ÚSES a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi;

Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny: podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů; opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi; opatření obsažená v plánech oblastí povodí; zpracování studií podélných revitalizací toků a niv;

Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny: např. zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, městských a obecních lesoparků.

Letos byly žádosti přijímány v květnu až červenci. Více informací na http://www.opzp.cz/.

Program podpory obcí ležících v regionech národních parků (NP)

Podpora je poskytována:

 • provozu environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center, činnosti průvodců, pobytovým akcím zaměřeným na poznávání přírody v NP, rozvoji ekoporadenských služeb pro šetrnější hospodaření a podnikání atd.;
  výrobě, instalaci, údržbě informačních tabulí nebo jejich odstranění v případě jejich nefunkčnosti, např. na autobusových zastávkách zelených linek – cyklobusy, skibusy, údržbě, opravám nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení, usměrňujících pohyb návštěvníků, vyjma cest, instalaci zařízení určených pro výběr dobrovolných příspěvků obcím na území NP atd.
 • odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod.
 • výstavbě drobné infrastruktury sloužící k využití biomasy pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody pro vlastní potřebu regionů NP (např. nákup peletovací linky na zpracování biomasy z ploch, které jsou součástí EVL Natura 2000, investici do revitalizace nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro zpracování či skladování biomasy z ploch – bezlesí i lesa, které jsou součástí EVL v rámci Natury 2000, nákupu drobného strojního zařízení a technologií pro zpracování biomasy za výše uvedeným účelem)

Žádosti bylo možno podávat v lednu 2011. Více na http://www.sfzp.cz/ v sekci Národní programy.

Finanční mechanismy EHP a Norska

Do roku 2014 má být rozděleno téměř 132 mil. eur. Bude možno podpořit i projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Nové výzvy by měly být vypsány začátkem příštího roku. Více na http://www.eeagrants.cz/.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 25. listopudu 2011