Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří? Především snížením početních stavů jednotlivých druhů této zvěře

Škody na majetku způsobené přemnoženou spárkatou zvěří se každým rokem šplhají do stovek miliónů korun, jak ukazuje přiložený graf. Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách.

graf 15
(Zdroj: Český statistický úřad)

„Škody zvěří v lese pochopitelně přímo souvisejí se stavy zvěře, především počty zvěře jelení, mufloní a také jelena sika. Proto je zde v posledních letech snaha o silnou redukci této zvěře. Za extrémní je však třeba považovat snahy o její totální likvidaci,“ upozorňuje František Havránek z Útvaru myslivosti VÚLHM. Jediné, dlouhodobě akceptovatelné řešení podle něj spočívá v dosažení ekologicky únosných stavů zvěře.

Podle výše škod je nutné stavy zvěře regulovat. Se snižováním stavů je třeba začít především u zvěře samičí – nositelky přírůstu. „Jiný postup většinou vede jen k devastaci struktury populace, snižování věkového průměru zejména zvěře trofejové,“ podotýká Havránek.

Podle zkušeností lesníků pomáhá kromě jiného předcházet škodám v lesích například budování přezimovacích objektů (tzv. obůrek) v místech přirozených koncentrací zvěře, nejlépe oplocením již delší dobu používaného krmeliště. Na přezimovací objekty je možné získat příspěvek od Státního fondu životního prostředí nebo Evropské unie.

okus smrku                                                                             Okus zvěří

Dále je nutné zřizovat a udržovat políčka pro zvěř a pastevní plochy. Políčka je vhodné lokalizovat tak, aby se vyskytovala ve všech částech honitby, ve kterých se vyskytuje zvěř. Čím vyšší je zastoupení těchto ploch, tím lépe pro zvěř i les.

K péči o řádnou výživu zvěře v období vegetačního klidu patří přikrmování zvěře. Základním předpokladem úspěšného přikrmování je jeho pravidelnost a plynulost, vhodný začátek a konec, správné složení. Zkušenosti dokázaly, že právě přikrmováním lze pozitivně, ale i negativně ovlivnit rozsah a intenzitu škod.

Mezi další metody ochrany před škodami zvěří patří například oplocování mladých porostů nebo ovazování kmenů klestem. Na ochranu proti loupání a vytloukání je možno použít polynetový přířez nebo – přírodě šetrnější lýková vlákna v kombinaci s repelentní látkou.

Pokud vlastník majetku, na kterém došlo ke škodám zvěří, neučinil podle zákona opatření proti škodám zvěří, bude mu snížena náhrada škody. V případě škod zvěří musí poškozený uplatnit nárok na náhradu v příslušných lhůtách. Více o způsobu náhrady škody je zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zivotni-situace/myslivost/nahrada-skody-zpusobene-zveri.html

Zatím se příliš nedaří regulovat početní stavy divokých prasat, a tím předejít rozsáhlým škodám na polích. Ministerstvo zemědělství chce myslivcům nově přispívat na noktovizory – přístroje pro noční lov. Zároveň podporuje nákup odchytových zařízení.

Problém s přemnožením některých druhů zvěře je celosvětový. Od padesátých let minulého století narostly stavy „velkých“ druhů zvěře několikanásobně (často až desetkrát) zatímco stavy drobné zvěře (koroptev, zajíc) klesly často až pod reprodukční minimum.

Tabulka: Stavy a lovy zvěře 2010 – 2013

tabulka 2013 - 15
Zdroj:

Ing. František Havránek, CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady 136
252 02 Jíloviště

Tel.: +420 605 264 633
Email: fhavranek@centrum.cz

www.vulhm.cz