Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů?

Možnosti řešení vám přiblíží seminář na Novotného lávce ve středu 25. února

Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Akci pro odbornou veřejnost pořádá Česká lesnická společnost společně s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) a Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd.

Přednášející z ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství seznámí účastníky semináře s novou právní úpravou v oblasti nepůvodních druhů a o rostlinolékařské legislativě ve vztahu k invazním škodlivým organismům. Další příspěvky zazní od odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Lesní ochranné služby a Útvaru myslivosti VÚLHM, České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. a L.E.S. ČR, s.r.o.

Témata semináře se týkají např. karanténních škodlivých organismů v lesích, invazivních druhů podkorního a dřevokazného, listožravého a savého hmyzu, houbových patogenů, invazních druhů obratlovců a možností hubení invazních plevelů.

požerek lýkožrouta smrkového                                               Požerek lýkožrouta severského (foto archiv VÚLHM)

Za invazní druh se považuje nepůvodní druh, který po svém uchycení a rozšíření působí nepříznivě na místní ekosystémy a druhy. Jak informuje odborný garant semináře a předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV Petr Zahradník, invazní organismy představují celosvětový problém a významně se dotýkají i lesního hospodářství.

Tento seminář by měl přinést souhrnnou informaci o invazních druzích v lesním hospodářství a jejich významu.

Nepůvodní druhy organismů, resp. především ty, které se v nové domovině stanou invazními, představují z hlediska biodiverzity závažný ohrožující faktor v celosvětovém měřítku i na úrovni EU a jednotlivých členských států. Kromě dopadů v oblasti ochrany biodiverzity může šíření nepůvodních druhů přinášet i významná ekonomická, případně zdravotní a další rizika.

Mezi invazní druhy lze zařadit např. celou řadu druhů podkorního a dřevokazného hmyzu – brouků ze skupin kůrovcovití, krascovití, tesaříkovití a korovníkovití, dále pak norka amerického, jelena sika, mývala severního, kormorána velkého, bolševník velkolepý, křídlatku nebo netýkavku žláznatou.

Informace o semináři a přihláška jsou ke stažení na webových stránkách VÚLHM

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (poradci obdrží za účast 30 bodů). Účastníci obdrží tištěný sborník příspěvků s vlastním ISBN.

Zdroj:

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
odborný garant
předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV

Lesní ochranná služba
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136
252 02 Jíloviště

Tel.: +420 602 298 802
e-mail: zahradnik@vulhm.cz