Grantová služba Vojenských lesů a statků podpoří výzkum pro trvale udržitelný rozvoj lesnictví

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grantová služba Vojenských lesů a statků ČR, s. p. chce financovat výzkumné a vývojové projekty, řešící nové faktory v lesnictví a zemědělství, s nimiž se podnik ve své praxi potýká. 

„Vojenské lesy a statky dlouhodobě podporují výzkum a vývoj související s jejich hlavní činností a pravidelně investují finanční prostředky do lesnických a zemědělských výzkumných projektů. Založení grantové agentury je proto logickým pokračováním těchto našich aktivit,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Hlavním cílem Grantové služby VLS je podpořit výzkumné projekty věnované tématům, která vznikla z provozní činnosti státního podniku. Výsledky řešených projektů přitom budou volně přístupné široké a odborné veřejnosti, čímž je bude možné uplatnit v rámci celého hospodářského odvětví.

„Probíhající klimatické změny mají velký dopad především na lesní hospodářství. Primárně proto chceme podporovat vědecké projekty, které přinesou inovativní postupy v oblastech, kde tradiční a dříve ověřené metody hospodaření již nepostačují. Vedle toho však chceme podpořit také výzkum a vývoj v oblastech, které souvisí se společenskými funkcemi lesa a trvale udržitelným hospodařením v něm,“ řekl ředitel Vojáček.

Mimoto budou VLS podporovat také výzkumné projekty, prostřednictvím kterých si zaměstnanci VLS zvýší svoji odbornou kvalifikaci, nebo projekty, které budou naplňovat potřeby VLS, a zároveň budou podpořeny jinou národní nebo mezinárodní agenturou podporující výzkum a vývoj.

Grantovou podporu však vedle toho mohou získat také vědecké projekty podané jako náměty k řešení výzkumných projektů výzkumnými institucemi.

„Návrhy těchto výzkumných projektů bude posuzovat Grantová komise jmenovaná ředitelem podniku. Podle předem stanovených kritérií bude komise podávat řediteli státního podniku svá doporučení k podpoře nebo zamítnutí projektu,“ vysvětlil vedoucí projektové kanceláře VLS Martin Šimon.

Výzkumným projektem se pro účely grantové služby VLS rozumí taková zadání, kde lze předpokládat náklady na řešení výzkumného úkolu vyšší než 100 tis. Kč do maximální výše 2 mil. Kč s délkou trvání maximálně 5 let. Objem finančních prostředků uvolňovaných každoročně na provoz GS VLS bude schvalován ředitelem státního podniku.

Veškeré informace o Grantové službě VLS najdete na https://www.vls.cz/cs/nase-cinnosti/grantova-sluzba-vls, kde jsou uvedeny kontaktní údaje a formuláře pro podání námětu výzkumného projektu, a v budoucnu zde budou uveřejněna témata schválených výzkumných projektů, termíny vyhlášených soutěží a výsledky uzavřených výzkumných projektů.

Ilustrační foto: archiv VÚLHM (Zakořeňovací pokus Populus x euroamericana – topol kanadský)

zdroj: http://www.vls.cz