Evropské peníze pomáhají chránit přírodu v Bílých Karpatech, Českém středohoří i jinde; evropská příroda je totiž jen jedna

Stav evropské přírody [1] by byl bez unijního dotačního programu LIFE horší než nyní. To jsou výsledky publikované Evropskou komisí ve studii Bringing nature back through LIFE [2]. Dotační program LIFE je zaměřen na přírodu v evropské soustavě chráněných území Natura 2000.

Do soustavy Natura 2000 u nás patří 41 ptačích oblastí a přes 1100 evropsky významných lokalit. Dohromady pokrývají 14 % území České republiky, mnohdy jsou v překryvu s našimi chráněnými územími. Česká republika od svého vstupu do Evropské unie dosud z programu LIFE čerpala na 14 projektů zhruba 25 milionů euro. Projekty, které probíhají například v CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy nebo CHKO České středohoří, jsou vysoce ceněny [3].

Projekty v Bílých Karpatech a Beskydech se zaměřily [4,5] na péči o deset druhů hmyzu. Plošné kosení luk v jednom termínu tady nahradila mozaikovitá seč, která je pro hmyz vhodnější. Celoplošné kosení je totiž pro mnoho druhů – zejména motýlů – v podstatě likvidační, protože ničí některá jejich vývojová stadia. Ve spolupráci s vlastníky pozemků se podařilo výrazně podpořit populace například žluťáska barvoměnného nebo modráska černoskvrnného, kteří patří k našim nejvzácnějším motýlům.

Foto: žluťásek řešetlákový, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_pixelleo

Na jižních svazích vulkanických kopců Českého středohoří probíhal v letech 2011–2017 projekt LIFE zaměřený na ochranu vzácných druhů rostlin a především motýlů [5]. Dříve se zde páslo, a proto se tu dařilo stepním druhům. Během projektu se obnovila pastva ovcí a koz na téměř 320 ha. Ta zabraňuje zarůstání dřevinami a napomáhá šíření semen mnoha vzácných druhů rostlin. Na projektu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s místními hospodáři a obcemi. Navazující projekt se věnuje péči o šest ohrožených druhů (ještěrka zelená, kavyl olysalý, koniklec otevřený, přástevník kostivalový, saranče skalní a střevíčník pantoflíček) a obnově 277 ha teplomilných stanovišť centrální části CHKO České středohoří [7].

Vloni byl zahájen dlouhodobý (do roku 2026) projekt Jedna příroda zaměřený na zlepšení péče o území soustavy Natura 2000. Měl by nastavit efektivnější systém péče, který bude založen na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stavu přírody a na úzké spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků [8].

V následujícím období 2021–2027 počítá Evropská komise s o 60 % vyšším rozpočtem programu LIFE. Kromě ochrany přírody se z něj financují též projekty na ochranu klimatu, transformaci na čistou energetiku, nebo projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Předpokládá se, že 40 % celkové částky půjde právě na ochranu přírody v EU (tj. 2,18 mld. eur).

Odkazy:

[1] https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/stav-prirody-v-evrope-se

[2] DG ENV – Bringing Nature Back through LIFE – Study: https://bit.ly/3jf3A5R

[3] https://bit.ly/2HaSDWk

[4,5] Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, 2011-2016: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-motyli-cr-sr/

Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat – Ze života hmyzu, 2017-2022: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/

[6,7] Stepi Lounského středohoří, 2011-2017: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-stepi-lounskeho-stredohori/
LIFE České středohoří, 2017-2023: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/www.lifecs.cz

[8] Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR – Jedna příroda, 2019-2026: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/jedna-priroda/www.jednapriroda.cz

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: modrásek jehlicový, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_compuinfoto