Chroust maďalový působí škody v lesích. Vědci hledají způsob, jak na něj.

Ztráty sazenic v lesních kulturách na ploše 52,30 hektarů na jižní Moravě evidovali lesníci v letech 2009 a 2010. Další škody vznikly v obecních a soukromých lesích. Vše bylo způsobeno žírem ponrav chrousta maďalového.

Vědci z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. proto hledají ekologicky šetrný postup regulace početnosti tohoto druhu hmyzu.

Pokus o redukci biocidem byl zamítnut

Za účelem redukce populace chrousta maďalového a  snížení působených škod požádala Lesní správa Strážnice o udělení souhlasu k leteckému zásahu v době rojení chrousta maďalového v jarním období roku 2011 na vybraných lokalitách s největší koncentrací brouků. Jednalo se o aplikaci biocidu schváleného pro leteckou aplikaci proti danému škůdci na ploše cca 2000 hektarů. Žádost byla podána v souladu s ustanovením lesního zákona, který ukládá vlastníkovi lesa monitorovat stav škůdců a realizovat opatření, kterými by se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. Zájem na uskutečnění obranného zásahu měly i obce Bzenec, Dubňany, Hodonín, Ratíškovice, Vacenovice a Vracov, které argumentovaly povinností pečovat o potřeby svých občanů a chránit svůj majetek.

Žádost  podle platných předpisů posuzoval Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který k provedení zásahu souhlas neudělil. Daného řízení se zúčastnilo občanské sdružení Česká společnost ornitologická. V odůvodnění je uvedeno, že správní orgán vyhodnotil vliv zásahu s ohledem na možný dopad na předměty ochrany Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, dále dopad na dotčené evropsky významné lokality a na zvláště chráněné druhy živočichů.   Jednalo se o čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního, strakapouda prostředního, strakapouda jižního a skřivana lesního, z nichž někteří (lelek, skřivan) mají jako výhradní složku potravy v daném období hmyz a zásah by na měl negativní vliv, případně v daném období začínají hnízdit. Dále v dané oblasti žijí zvláště chráněné druhy dudek chocholatý, bělořit šedý a ostříž lesní, u nichž by došlo ke zhoršení potravní nabídky. Aplikací navržených neselektivních biocidů by byla ohrožena řada druhů obojživelníků a ohrožených nebo silně a kriticky ohrožených druhů hmyzu a jednalo by se o nepříznivý zásah do přirozených podmínek zdejších společenstev živočichů. Souhrnně je konstatováno, že zamýšlený zásah by znamenal výrazný negativní vliv na ochranu ptačí oblasti i na evropsky významné lokality a na jednotlivé druhy chráněných živočichů a z tohoto důvodu nebyl udělen souhlas k provedení záměru.

Letos vědci zaznamenali silné rojení

Jak informoval Ing. Milan Švestka z pracoviště LOS pro oblast jižní Morava, časový průběh rojení, početnost dospělců a poměr pohlaví rojících se brouků v letech 2007 až 2011 byly sledovány denní kontrolou světelného lapače v lokalitě Vracov.

Z průzkumu vyplývá, že silné rojení proběhlo v roce 2011, kdy bylo v lapači zachyceno 11973 chroustů a rojení vrcholilo ve třetí dekádě května. Oproti tomu v roce 2007 bylo v lapači zachyceno 8534 chroustů a rojení vrcholilo ve druhé dekádě května. Populační hustota chrousta maďalového se v roce 2011 zvýšila na 140 procent oproti roku 2007. V mezidobí v letech 2008, 2009 a 2010 byli v terénu pozorováni jen ojedinělí brouci.
Po rojení v roce 2007 byl v půdě kontrolován počet ponrav 1. instaru (dílčí vývojový stupeň larválního stadia hmyzu) v roce 2008, počet ponrav 2. instaru v roce 2009 a počet ponrav  3. instaru v roce 2010. Kontrola probíhala v půdních sondách o rozměrech 50x50x50 centimetrů na lokalitách s různými dřevinami různého stáří. Před počátkem rojení v roce 2011 byl v půdních sondách kontrolován počet dospělců.
Maximální počty ponrav na jednom metru čtverečním  činily v roce 2008 43 kusů (1. instar), v roce 2009 24 kusů (2. instar), v roce 2010 19 kusů (3. instar). Před počátkem rojení v roce 2011 bylo na l m2  zjištěno maximálně 5 dospělců.

Počet ponrav postupně klesal, ve 2. instaru poklesl na 66 procent, ve 3. instaru na 44 procent. Počet dospělců poklesl na 12 procent ve srovnání s výchozím počtem ponrav 1. instaru. Vlivem přírodních oponentů byla obrovská reprodukční schopnost chrousta maďalového významně omezena. Přesto byly evidovány škody.

Chrousti neustoupí ani v příštích letech

Na rok 2011 bylo předpovězeno rojení chrousta maďalového na Moravě v oblasti Lesní správy Strážnice a Polesí Valtice a v Čechách v oblasti Lesních  správ Mělník a Lipník (lesní úsek Lipka). Ve všech uvedených lokalitách rojení proběhlo v předpokládané početnosti. Chroust obecný se rojil v oblasti polesí Mikulov.

V Čechách  byl průběh rojení výrazně ovlivněn ochlazením a nočními mrazy na počátku května. Let brouků byl cca na týden úplně přerušen a nízké noční teploty pravděpodobně část brouků zahubily. V dalším období už početnost rojících se chroustů zůstala nízká (viz graf 2). Na Moravě nebyl pokles teplot pod bod mrazu tak výrazný, rojení bylo částečně zastaveno, ale teprve v dalším průběhu došlo ke kulminaci počtu rojících se brouků (viz graf 1).

Také v průběhu následujícího  vývojového cyklu chrousta maďalového v období let 2012-2014 budou podle vědců ponravy působit škody v mladých lesních porostech i v přilehlých zemědělských kulturách a zahradách. Z hlediska potřeb lesního hospodářství se jeví jako naléhavé hledání ekologicky šetrného postupu regulace početnosti chrousta maďalového.

Zdroj: M. Švestka, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.