Chráněný tis přežívá v Lužických horách

Ochranáři přírody ve spolupráci s vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., usilují o návrat chráněného tisu do lesů. Sbírají semena a vysazují sazenice v lesních porostech, kde jim nehrozí od člověka žádné nebezpečí.

Výskyt tisu červeného se totiž dodnes v divokých populacích v České republice zachoval jen na nečetných lokalitách a podobná situace panuje i ve většině ostatních zemí Evropy, které představují jeho domovinu. Jedním z míst, kde se u nás tis dochoval, je i chráněná krajinná oblast Lužické hory, kde přežívá cca 200 volně žijících exemplářů tohoto druhu. Jsou však roztroušeny na více lokalitách a jejich vzájemné opylování je tak ztíženo, což navíc komplikuje i dvoudomost tisu, tj. oddělení pohlaví (většina jedinců má buď jen samčí, nebo jen samičí pohlavní orgány).

Za vzájemné spolupráce ochrany přírody a lesnického výzkumu se daří zajišťovat sběr semen a vyzvedávání mladých rostlinek, z nichž jsou v lesní školce dopěstovávány sazenice. Malé tisy jsou pak vysazovány na příhodná stanoviště do lesních porostů, kde jim nehrozí přílišné nebezpečí ze strany člověka. Do dnešní doby bylo takto vysazeno již 1611 sazenic na celkem 40 lokalitách. Všechny volně rostoucí i vysazené tisy jsou průběžně měřeny a sledovány, aby bylo možno reagovat na případné změny a odpovídajícím způsobem upravit příslušná ochranná opatření.

Tis červený je jehličnatý keř nebo menší strom, který je všeobecně známý z parků, hřbitovů, předzahrádek, ale také díky své jedovatosti. V minulých dobách však rostl v lesích, a to i na území České republiky. Důvodem vymizení tisu z lesů byly především způsoby lesnického hospodaření v minulosti a cílená těžba z různých důvodů (výroba zbraní ve středověku, ochrana dobytka před otravou a podobně.).

Zdroj: P. Novotný, A. Hrozek, J. Čáp, 2011. Repatriační výsadby tisu červeného v CHKO Lužické hory. In: Aktuality v pěstování méně častých dřevin v České republice. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, 25. 11. 2011, s. 78-85. – FLD ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy: 118 s.