Chřadnutí a prosychání borovice v roce 2010

Velice výrazným fenoménem jara 2010 bylo na řadě lokalit nápadné zhoršení zdravotního stavu borovic – nejen borovice černé, u níž tento trend sledován již několik posledních let, ale v roce 2010 na řadě míst i borovice lesní. Rozhodující příčinou prosychání borovice černé je (kromě nepříznivého průběhu počasí v posledních letech) Sphaeropsis sapinea. K této houbě musíme ještě poznamenat, že se daří ji nalézat i na borovici lesní a v roce 2010 (na jihozápadní Moravě) jsme zaznamenali její patogenní výskyt i ve výsadbách smrku ztepilého.

U borovice lesní, jejíž místy až kalamitní charakter prosychání (především v středním Polabí) registrujeme, je (kromě již zmiňovaných abiotických činitelů a dále jmelí) jednoznačně hlavním škodlivým činitelem houba Cenangium ferruginosum. Šetření bylo provedeno ve vybraných borových porostech různých vlastníků (lesy státní, obecní i soukromé). Na všech navštívených lokalitách byl na větvích chřadnoucích a odumírajících borovicích (kromě silného výskytu jmelí) zjištěn masový výskyt plodnic houbového patogena Cenangium ferruginosum, kterého je možno označit za hlavního původce předmětného poškození (v roce 2010 k jeho silnému výskytu došlo na řadě míst v celé oblasti středního Polabí).

V postižených porostech hrozí reálné druhotné přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Na části zasažených stromů byl již zjištěn sekundární výskyt podkorního hmyzu, zejména lýkohuba borového (Tomicus piniperda), lýkožrouta vrcholkového (Ips acuminatus), krasce borového (Phaenops cyanea) a smoláků rodu Pissodes.

Možnosti obrany proti poškození stromů „cenangiózou“ jsou velmi omezené. Lze doporučit smýcení všech nejen již odumřelých jedinců borovice lesní, ale i prosychajících, je-li postižena více než 1/2 koruny. Urychlené zpracování dřeva je žádoucí nejen z důvodů ekonomických (zabránit jeho znehodnocení např. modráním a tím i jeho horší prodejnosti), ale pozornost je třeba věnovat i včasné likvidaci těžebních zbytků (spálením, štěpkováním). Důsledné zdravotní probírky a udržování porostní hygieny jsou nezbytné k zabránění vzniku další možné kalamity v oslabených borových porostech, a sice přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Další vývoj poškození je obtížné prognózovat, možnost relativně náhlého samovolného ústupu v příštích letech je však dosti pravděpodobná.

Zdroj: Lesní ochranná služba VÚLHM, v.v.i.