Certifikace lesů v systému PEFC ČR

Hlavním účelem certifikace lesů je zajištění trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů účastnících se regionální certifikace lesů. K naplnění tohoto poslání slouží níže uvedené hlavní body politiky a cíle jakosti Sdružení vlastníků a správců lesních majetků, z.s.p.o., jakožto držitele regionálního certifikátu PEFC pro území České republiky.

Politika jakosti

1. Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích

Účelem certifikace lesů v systému PEFC ČR je dosáhnout trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů účastnících se regionální certifikace lesů.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny.

2. Otevřenost certifikačního systému pro všechny vlastníky lesa

Systém je otevřený pro všechny skupiny vlastnictví za předpokladu splnění stanovených podmínek a úhrady poplatků (žadatel je povinen uhradit poplatek za vystavení osvědčení o účasti [majetky do 100 ha jsou osvobozeny] a za podání žádosti o účast). Přistupuje ke všem vlastníkům stejným způsobem bez ohledu na velikost vlastnictví či členství v jakémkoliv vlastnickém uskupení. Rovnou podmínkou je i požadavek na existenci lesního hospodářského plánu (osnovy), odborného lesního hospodáře a respektování zákonů při hospodaření v lesích na majetcích všech účastníků certifikace.

3. Podpora víceúčelového využívání lesa

Zvětšování plochy certifikovaných lesů zajišťuje pro budoucí generace nejen trvalou a vyrovnanou produkci dřeva jako přírodního obnovitelného zdroje, ale i zvyšování rozlohy a stability lesa, jako nositele všech mimoprodukčních funkcí pro veřejnost.

Systém podporuje obecné užívání lesů zohledňováním sociálního a rekreačního využívání lesů, získávání nedřevních produktů a služeb z lesa trvale udržitelným způsobem a podporuje řízené mimoprodukční funkce lesa jako služby vlastníků veřejnosti.

4. Zvyšování odborné úrovně hospodaření v lese

Využívání výsledků a novinek vědy a lesnického výzkumu při dalším profesním vzdělávání odborných lesních hospodářů a školení vlastníků lesů přispěje ke zvyšování odborné úrovně hospodaření v lesích regionu. Osvěta vůči širokému spektru vlastníků, ale i laické veřejnosti zvýrazní povědomí o důležitosti lesa pro život člověka, využívání jeho produktů i jeho sociálních dopadech v bezprostředním okolí. Ke zvyšování odborné úrovně hospodaření náleží i zabezpečení bezpečnosti práce a práv zaměstnanců v lesním hospodářství.

5. Certifikace lesa jako nástroj zvyšující stabilitu životního prostředí člověka

Životní prostředí člověka je závislé na kvalitě lesů a poskytování jejich funkcí. Ochrana současné výměry lesů a jejich zvyšování zalesňováním nelesních půd vytváří trvalý rámec pro poskytování všech funkcí lesa. Z důvodů stability tohoto prostředí je zejména nezbytné udržování genofondu pro vhodnou obnovu lesních porostů, zvyšování biodiverzity, uplatňování integrované ochrany lesa proti škůdcům, respektování funkčně integrovaného hospodaření v kategoriích lesů ochranných a zvláštního určení a omezování pesticidů a hnojiv.

6. Důvěryhodnost certifikačního systému

Vypracovaný systém kritérií umožňuje kontrolu a poměřování všech jejich indikátorů. Mnoho z nich je kontrolovatelných nejen specializovanými auditory a odborníky, ale i laickou uživatelskou veřejností, protože obecný neomezený vstup do lesů tuto kontrolu v lesích České republiky umožňuje.

Provázanost systému certifikace PEFC s informacemi od státní správy lesů umožňuje nejen informovat o lesích a stavu hospodaření v nich, ale i vylučovat vlastníky lesů z tohoto systému při neplnění jeho základních kritérií. Tato provázanost na informace od státní správy lesů a jejich využívání je jednou z výrazných odlišností od jiných certifikačních systémů.

Cíle jakosti

1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Česká republika přijala v helsinském procesu podepsáním rezoluce H1 závazek hospodařit v lesích trvale udržitelným způsobem. Kromě podpůrných vládních prostředků je certifikace jedním z nástrojů, jak se přiblížit trvale udržitelnému hospodaření na celém území státu.

2. Účast co největšího počtu vlastníků lesa v procesu certifikace

Zajištěním co největšího počtu vlastníků lesů v tomto procesu se dosáhne odpovídajícího podílu lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Měřítkem bude výměra certifikovaných lesů v systému PEFC.

3. Dosahování trvalé produkce dříví jako obnovitelného přírodního zdroje

Trvalost obnovitelného přírodního zdroje bude zajištěna:

 ◦nepřekračováním celkového průměrného přírůstu v regionu těžbou dříví
◦zvyšováním celkové rozlohy lesní půdy
◦obnovou lesa stanovištně a geneticky vhodnými dřevinami
◦péčí o stabilitu zvyšováním podílu melioračních dřevin a odpovídající výchovou porostů
◦uplatňováním integrované ochrany lesů proti škodlivým činitelům
◦zvyšováním podílu přirozené obnovy

4. Zajištění ostatních veřejně prospěšných funkcí lesa v zájmu občanů České republiky při současném respektování vlastnických práv

K zajištění mimoprodukčních funkcí lesů je předpokladem trvalá existence lesa jako nositele těchto funkcí (viz bod 3).

Podpora tohoto cíle je zajišťována:

◦zachováním obecného užívání lesa
◦získáváním nedřevních produktů z lesa trvale udržitelným způsobem
◦zohledňováním zájmů ochrany přírody v lese
◦zohledňováním sociálního a rekreačního využívání lesa
◦funkčně integrovaným hospodařením v lesích ochranných a lesích zvláštního určení

Zdroj: http://www.pefc.cz/, 24. února 2012