Ověření identity a testování klonů v semenných sadech borovice a modřínu s využitím genových markerů

Semenné sady jsou účelové výsadby klonů, které se zakládají z roubovanců rodičovských stromů podle určitého šlechtitelského záměru. Představují synteticképopulace s rozmanitým původem, které se zakládají podle dokumentace schválené a registrované pověřenou osobou. Tato dokumentace zahrnuje soupis a počet klonů, údaje o původu a plán rozmístění roubovanců, tvořících jednotlivé klony.

Při zakládání sadu a dále v průběhu jeho existence nelze vyloučit nežádoucí záměny roubovanců, k nimž může dojít například po uhynutí některých jedinců a výsadbě nových.S ohledem na tuto možnost  je nanejvýš žádoucí kontrola klonů, kdy se testuje genetická identita roubovanců s rodičovským stromem i jejich vzájemná genetická identita. Neocenitelným nástrojem jsou v tomto směru analýzy genových markerů, tj. isoenzymů a DNA. Obě tyto metody jsou založeny na identifikaci genetických shod a rozdílů na molekulární úrovni bílkovin (isoenzymy) a nukleových kyselin (DNA), s využitím elektroforetických dělících metod. Základem pro testování klonů v semenných sadech České republiky jsou v současné době isoenzymové analýzy. Mezi nejpoužívanější metody tohoto druhu analýz v lesnickém výzkumu patří jednorozměrná horizontální elektroforéza na škrobovém gelu. S využitím poměrně dostupné přístrojové techniky umožňuje tato metoda určit, zda je kterýkoli z roubovanců v rámci sledovaného klonu geneticky totožný s rodičovským stromem a s ostatními jedinci, kteří tento klon tvoří.

Testování  semenných sadů s využitím genových markerů představuje ve srovnání s dosavadní praxí, založenou na administrativní evidenci a dokumentaci principiálně nový postup. Umožňuje spolehlivou identifikaci roubovanců v rámci klonů i ve vztahu k rodičovským stromům, nezávisle na jejich věku. Vlastník sadu, budoucí odběratel osiva i vlastník lesa, ve kterém dojde k zalesnění sadebním materiálem vypěstovaným z osiva takto testovaného sadu má pak mnohem větší garanci jeho deklarované identity.

 

 

více na: Ověření identity a testování klonů v semenných sadech borovice a modřínu s využitím genových markerů

Zdroj: O. Ivanek, Z. Procházková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.