Zemědělci a ochránci přírody zatravnili I. zónu v CHKO Moravský kras

V Moravském krasu dokončili ke konci podzimu zatravnění orné půdy v I. zóně. Jeskyně a jejich obyvatele tak již nebudou ohrožovat jedovaté látky.

V roce 2019 byla nově vyhlášena CHKO Moravský kras. Kromě změny hranice došlo i ke změně zonace. První zóna byla vymezena nad jeskyněmi a kolem závrtů z důvodu ochrany krasového podzemí a podzemních vod před průsaky a splachy hnojiv a pesticidních látek z intenzivní zemědělské činnosti.

Foto: Zatravnění Harbešské plošiny, osetí vojtěškotravní směsí, autor Stanislav Koukal

Díky zatravnění 114 ha orné půdy došlo již v roce 2020 k výraznému snížení koncentrací pesticidních látek ve skapových vodách v jeskyních. Celkem bylo zatravněno 11 ha regionální travní směsí (85 druhů rostlin), 64 ha druhově obohacenou travní směsí (16 druhů rostlin) a 39 ha vojtěškotravní směsí (4 druhy rostlin). Na nákup regionální a druhově obohacené travní směsi přispěla AOPK ČR z Programu péče o krajinu.

Foto: Zatravnění nad Amatérskou jeskyní, autor Stanislav Koukal

Zatravnění přispělo nejen k ochraně krasového podzemí a vod před znečištěním, ale také k rozčlenění zemědělské krajiny. Ostrůvky zeleně na orné půdě se tak stávají domovem pro řadu živočichů a různé druhy rostlin včetně vzácných a ohrožených plevelů, které ze zemědělské krajiny nenávratně mizí. Změnami ve vývoji vegetace nově zatravněných ploch včetně rozborů půd a výskytu půdního edafonu a dalších druhů živočichů se zabývá čtyřletá studie AOPK ČR.

Foto: Zatravněný závrt u Šošůvky, autor Marie Kotyzová

Foto: Zatravněný závrt, autor Stanislav Koukal

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras děkuje všem zemědělcům, kteří se podíleli na zatravnění I. zóny.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: Zatravňování závrtu u Šošůvky, autor Leoš Štefka