Zavedené bankovní garance zajišťují pohledávky Lesů ČR

Lesy České republiky, s.p. (dále LČR) vyjadřují podiv nad mediálními zprávami, dle nichž je má Policie ČR prošetřovat kvůli neschopnosti LESS & FOREST s.r.o  (dále LESS FOREST) platit LČR za odebrané dříví. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, je to pro LČR naprosto nepochopitelné. Věřitel (LČR) je vyšetřován za to, že mu dlužník (LESS FOREST) neplatí za odebrané dříví, to je značně paradoxní. Neměl by být předmětem vyšetřování spíše dlužník a jeho management?

Dle médií má být šetřeno, jestli LČR nemohly předejít situaci, kdy jim ze strany společnosti LESS FOREST nebyla za část odebraného dříví zaplacena kupní cena. Takové situaci prý mohlo být předejito zavedením vyšších bankovních záruk v tendru na provádění lesnických činností, případně nepodepisováním smluv s vítěznými uchazeči, o nichž je mediálně sdělováno, že jsou „adeptem na insolvenci“.

K názorům, že LČR neměly podepisovat lesnické smlouvy se společností LESS FOREST jako „adeptem na insolvenci“, LČR uvádějí, že jako veřejný zadavatel musí při realizaci zadávacích řízení postupovat striktně podle zákona o veřejných zakázkách. Při „podezření na insolvenci“ není dle zákona o veřejných zakázkách možné uchazeče o zakázku ze zadávacího řízení vyloučit, není možno takovému uchazeči ani odepřít uzavření smlouvy, pokud v zadávacím řízení uspěje. K tomu LČR doplňují, že dle rozhodovací praxe ÚOHS paradoxně ani nesmí odepřít uchazeči, který jim neuhradil pohledávky po lhůtě splatnosti, účast v zadávacím řízení o veřejnou zakázku. Pokud by LČR postupovaly tak, jak by dle názorů některých laiků a médií postupovat měly, tedy vyloučily ze zadávacího řízení o lesnickou zakázku subjekt, o němž se hovoří jako o adeptu na insolvenci, porušily by tím přinejmenším zákon o veřejných zakázkách. LČR se mohou zákony „jen“ řídit, nejsou subjektem, který by je tvořil či závazně vykládal.

K bankovním garancím (BG) na zajištění závazků smluvních partnerů vůči LČR tyto uvádějí, že celoplošně zavedly BG do tendrů na provádění lesnických činností od r. 2011 jako reakci na stav z tříletých tendrů z roku 2007, kdy nebyly závazky smluvních partnerů zajištěny vůbec (zákon jejich zavedení neukládá).

LČR zavedly BG i přes veřejnou kritiku. Odpůrci BG tvrdí, že omezují přístup zájemců k zakázkám, protože na ně někteří menší a střední podnikatelé „nedosáhnou“, čímž se zvyšuje prostor pro kartelizaci odvětví. Obhájci vysokých BG tvrdí, že musí být tak vysoké, aby jistily do poslední koruny možné dluhy lesnických společností za LČR.

Po zvážení všech rizik a s ohledem na doporučení Transparency International neomezovat podmínkami zakázky účast většího množství uchazečů přistoupily LČR v tendru na provádění lesnických činností 2012+ (zadávací řízení, na jehož základě byla s LESS FOREST uzavřena drtivá většina předmětných smluv) k takovému nastavení výše BG, která umožnila širokou soutěž, zajistila co nejvyšší možný výnos pro státní podnik a nezvýšila riziko zrušení zadávacího řízení ze strany ÚOHS, a zároveň, která zajistila splnění pohledávek LČR do té míry, že zakázka bude s ohledem na výnosnost vysoce rentabilní. Aktuální ekonomické výsledky Lesů ČR za rok 2012 tuto správnost nastavení BG potvrzují.

LČR spočetly, že by pokles výnosu z tendrů na provádění lesnických činností 2012+ při odečtení nabídek firem, které by při vyšší požadované BG pravděpodobně nepodaly konkurenční nabídku, činil stovky milionů Kč – pokud by tedy maximalizovaly výši BG až na plné zajištění pohledávek, tratily by zjevně více, než kolik bude z titulu pohledávek z obchodního styku uspokojováno v insolvenčním řízení LESS FOREST. Pokud by LČR nastavily BG výše, byly by zase předmětem kritiky, tentokrát takové, že uzavírají soutěž o zakázky, porušují zákony, „nadržují“ jen velkým podnikatelům a v neposlední řadě, nevydělávají dost. Možná by pak proto i byly předmětem vyšetřování Policie ČR.

LČR opakovaně uvádějí, že přihlásily do insolvenčního řízení LESS FOREST pohledávky za celkem cca 1,4 miliardy Kč – z této částky ale jsou cca 1,12 miliardy Kč pohledávky sankční či podmíněné. Zajištění takových pohledávek pomocí BG je nejen z praktického, ale  i právního hlediska nemyslitelné. Co se týče pohledávek z obchodního styku (za odebrané dříví, smluvní pokuty a úroky z prodlení), po dočerpání BG by měla být konečná výše pohledávek cca 205,8 mil. Kč. Celková výše BG k zajištění pohledávek LČR za LESS FOREST byla 426 milionů Kč.

Velký objem pohledávek přitom vznikl v důsledku nekalého jednání vedení LESS FOREST, zejména jednatele Ing. Mičánka. LESS FOREST ještě dne 26. 09. 2012 jednal s vedením LČR o standardním výkonu prací a úhradě pohledávek LESS FOREST, a sdělil, že provoz společnosti bude zachován, že nebude těženo nad objem BG a že závazky budou postupně hrazeny (byly přislíbeny i konkrétní úhrady). Dle domluvy pak byl následující den (27. 09. 2012) LČR doručen dokument s návrhem dalšího postupu podepsaný Ing. Mičánkem. Přitom za několik hodin byl podán dlužnický insolvenční návrh na LESS FOREST opět podepsaný Ing. Mičánkem.

V době, kdy měl LESS FOREST zjevně vyhotoven dlužnický insolvenční návrh, jednal naoko s LČR o tom, jak zachovat těžbu dříví v lese a jak postupně hradit pohledávky LČR. LČR jsou toho názoru, že vedení LESS FOREST se je snažilo uvést v omyl, a to pravděpodobně proto, aby LESS FOREST mohl dále těžit, přebírat a odvážet dříví, o němž však již vedení LESS FORESTu muselo vědět, že jej nezaplatí – a také celé 3 dny (do vyhlášení insolvence dne 1. 10. 2012) LESS FOREST dříví přebíral a odvážel, což LČR hodnotí jako podvodné jednání.

LČR uzavírají, že při určení výše BG postupovaly v souladu s právem tak, aby maximalizovaly zisk státního podniku. Pokud by tedy LČR naopak maximalizovaly zajištění pohledávek za LESS FOREST (a jinými smluvními partnery), tratily by výrazně více, než kolik byly z titulu obchodního styku nuceny přihlásit do insolvenčního řízení.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 28. listopadu 2012