Význam lesů pro společnost a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

ilustracni foto1Ačkoliv lesy obhospodařované trvale udržitelným způsobem významnou měrou přispívají k biologické rozmanitosti a k rozvoji venkova, velká část české veřejnosti zastává vůči lesnímu hospodářství naivní environmentalistický postoj. Vyváženost všech tří pilířů, ekologického, sociálního a ekonomického, na nichž trvale udržitelné hospodaření v lesích spočívá, je přitom zárukou, že české lesy budou společnosti poskytovat všechny funkce i v budoucnu a že budou konkurenceschopné. O nezbytných změnách legislativy a dalších krocích, které umožní dosažení tohoto cíle, jednala celostátní konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) 16. dubna v Pelhřimově.

Jedním z požadavků vlastníků lesů, o jehož naplnění SVOL dlouhodobě usiluje, je sjednocení finančních stimulů vlastníků lesů napříč kraji a posílení právní jistoty jejich úhrady. „Situace se neustále zhoršuje. Z prostředků, které ministerstvo zemědělství poskytlo krajům v roce 2005 na podporu lesnictví, dnes kraje vyplácejí vlastníkům necelou třetinu. Pravidla pro výplatu příspěvků se různí, žadatelé jsou navíc zatěžováni další administrativou,“ uvedl předseda SVOL František Kučera.

Náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář označil výše uvedený požadavek vlastníků lesů za oprávněný a informoval přítomné o připraveném návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterým by se rozdělování finanční podpory vlastníkům nestátních lesů mohlo vrátit zpět na ministerstvo.

Součástí vystoupení pana náměstka byla informace o přípravě Programu rozvoje venkova a nových programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které by měly být spuštěny v letošním roce. Náměstek ministra také kvitoval zapojení členů SVOL do lesní pedagogiky a projektu „Poznávej les“, který pokračuje již třetím rokem a jehož realizaci Ministerstvo zemědělství spolufinancuje.

Pan náměstek pozorně vyslechl důvody a návrhy SVOL k novelizaci lesního zákona a přislíbil, že se bude podanými náměty zabývat. Připomněl také snahu svého úřadu vstoupit do jednání s Ministerstvem životního prostředí a otevřít v letošním roce náhradovou vyhlášku 335/2006 Sb., po jejíž novelizaci vlastníci již delší dobu volají.

Pokud se jedná o myslivecký zákon, novela by podle ministerstva měla prioritně řešit problematiku mysliveckého plánování, kompetence orgánů státní správy, úpravu pravidel pro lov zvěře, kompetence mysliveckého hospodáře, možnost existence rozhodce při sporech o náhradu škody a úpravu pravidel a podmínek mysliveckého vzdělávání. V průběhu dubna a května jsou naplánovány kulaté stoly se zástupci držitelů a uživatelů honiteb, s vlastníky a nájemci zemědělských pozemků, s lesníky a akademickou obcí. Na základě jejich dalších připomínek bude okruh novelizačních bodů uzavřen a započnou práce na paragrafovém znění.

Ochotu spolupracovat se SVOL na přípravě novely zákona o lesích i zákona o myslivosti za účelem snížení škod zvěří a zvýšení konkurenceschopnosti českého lesnictví, omezení vícekolejnosti státní správy, jednoznačného vyřešení odpovědnosti vlastníků lesů za škody na zdraví a majetku při obecném užívání lesů, vyjádřili rovněž přítomní zástupci obou státních podniků, výrobní náměstek Lesů ČR Václav Lidický a výrobní náměstek Vojenských lesů a statků Libor Strakoš.

Zdroj: www.svol.cz, 20. dubna 2015