Vyjádření k článku Ze světového seznamu mizí jeden národní park – Šumava

Úvodem si připomeňme několik skutečností:

1) je nutné vytvořit nový Plán péče pro území NP Šumava
2) k tomu, aby bylo možné tento dokument vytvořit musí být splněny některé předpoklady. Jedním z nich je skutečnost, že musí být dodržen metodický pokyn MŽP ČR pro tvorbu plánu péče v národních parcích ČR
3) jeden z bodů tohoto dokumentu hovoří o tom, že musí být známa klasifikace IUCN pro daný národní park

Tolik základní technické náležitosti.

A nyní k uvedené rozpravě, kterou článek vyvolává:

Národní park Šumava historicky neměl nikdy přiznanou jakoukoli klasifikaci IUCN,  ať již se jedná o zmiňovanou kategorii II nebo V. Vždy ale v dobách, kdy se to některé straně hodilo, byla tato skutečnost používána. Dnes z neznámých důvodů (snad z obav před přijetím zákona o NP Šumava) se tak stalo opět.  V několika posledních měsících, návazně na projednávání Zákona o NPŠ u kulatých stolů ministra ŽP a následně  v souvislosti s přípravou Plánu péče, jsme byli MŽP ČR ubezpečováni, že tato situace se vyřeší. Objevily se představy o zařazení do kategorie IV. Ty byly naposledy na jednání Výkonného výboru NP Šumava (dále jen VV) prezentovány velmi důrazně náměstkem MŽP ČR p. Tesařem. VV informaci vzal na vědomí a osvojil si ji, neboť v podstatě  věci vidí možnost kompromisního řešení mezi neustále proklamovaným zařazením do kategorie II nebo V. V každém případě důrazně trval a trvá VV  na tom, aby před vlastní tvorbou návrhové části Plánu péče byla kategorie určena a tuto skutečnost před vlastním započetím díla (Plánu péče) musí schválit Rada NP Šumava jako součást zadání. Mohlo by se totiž stát, že bude vytvořen Plán péče podle zadání, které nebude v souladu se schválením Rady NP Šumava a pak by tento byl v území těžko přijat (jak filosoficky, tak  i právně). Vzhledem k tomu, že jsem pamětníkem tvorby všech v minulosti platných plánů péče a vím, jaké složitosti jsou s procesem spojeny, a i sebemenší chyba se pak vrací mnoho let, jsem přesvědčen, že pravidla hry musí být jasně a včas nastavena.
Zároveň tak jsem přesvědčen, že pro image NP Šumava,  stejně tak jako pro jeho právní ochranu (doufám, že zákon o NP Šumava bude přijat) v prostředí ČR se skutečně nic nemění. Připravovaný zákon, tak jak prošel kulatým stolem MŽP ČR, hovoří o 45 letech období, ve kterém bude převedeno 35 % plochy do bezzásahové zóny. Kategorie II dle pravidel IUCN počítá se 75 % bezzásahovosti. Pokud by tedy NP Šumava byl zařazen do této kategorie, pak bychom teprve nastartovali nálepkový podvod tak, jak o něm hovoří bývalý ministr ŽP p. Miko.

Miloš Picek
předseda
Rady NP Šumava

Zdroj: www.enviweb.cz, 31. července 2012