Vědci podporují úsilí lesníků v boji s kůrovcovou kalamitou

S blížícím se jarem je stále jasnější, že v letošním roce budou vlastníci a správci lesů vystaveni obrovské zatěžkávací zkoušce. Situace v lesích je skutečně dramatická – v roce 2018 bylo kůrovcem napadeno přibližně 18 milionů m3 smrkového dříví, přitom pouze část této hmoty byla zpracována včas. Vážně je postižena téměř polovina území České republiky a aktuální poznatky z vývoje stavu lesních porostů během zimy naznačují, že průběh kalamity v roce 2019 může být zcela devastující.

Na tuto skutečnost důrazně upozorňuje Lesnická výzva, která byla zveřejněna v minulých dnech. Její signatáři upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity. Rada instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., postoje signatářů Lesnické výzvy chápe a podporuje.

„Vedle řešení akutních problémů souvisejících s rychlým rozpadem smrkových porostů napadených kůrovcem, je však nutné již myslet na budoucnost a proto musíme veřejnost systematicky informovat o tom, že obnova stabilních a pestrých lesních porostů, které by lépe odolávaly klimatickým extrémům a přinášely užitek vlastníkům i celé společnosti, je dlouhodobý proces na mnoho desítek let“, říká Vít Šrámek, ředitel výzkumného ústavu.

Kromě suchých období minulých let, která se na rozvoji kalamity podílela, patří mezi příčiny současného stavu i nedostatek těžebních, asanačních a zpracovatelských kapacit, nepružnost zásahů v režimu veřejných zakázek a nedostatek vlastních kapacit u státních lesů i propad cen dřeva, který omezuje možnosti vlastníků lesů na situaci reagovat.

Celospolečenská závažnost dopadů kalamity se bude v následujícím období výrazně zvyšovat – plošně jsou ohroženy mimoprodukční funkce lesů, zejména vodohospodářská a ochranná. V oblastech, kde bude kvůli ponechání souší ohrožena bezpečnost vstupu do lesů, bude omezena i funkce rekreační. Nárůst holin na dlouhá období změní krajinu, stejně jako tomu bylo v minulosti v imisních oblastech.

Je zřejmé, že se řešení současné situace vymyká možnostem jednotlivých vlastníků a správců lesních majetků. Nutná je koordinovaná podpora státu jak v odpovídající úpravě legislativy, tak v ekonomické a organizační oblasti. Jedním z pozitivních kroků je poslanecká iniciativa pro úpravu lesního zákona, která umožní částečné uvolnění těžebních kapacit pro oblasti, kde lze kalamitu efektivními zásahy tlumit. Formou dotačních či kompenzačních titulů bude nutné podpořit vlastníky lesů při asanaci dřeva i při obnově lesa ve vyšší míře, než je tomu v současnosti.

Podrobnosti o Lesnické výzvě najdete na stránkách http://www.lesnickavyzva.cz

Pro více informací kontaktujte:

Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., e-mail: sramek@vulhm.cz, tel.: 602 260 808

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., e-mail: zahradnik@vulhm.cz, tel.: 602 298 802

Ing. Jiří Novák, Ph.D., e-mail: novak@vulhmop.cz, tel.: 724 907 649