Ubývá rostliných i živočišných druhů

Na území České republiky žijě přibližně 80 tisíc rostlinných a živočišných druhů, zruba třetina je jich podle posledních průzkumů ohrožena, stovky dalších vymřely nebo vymizely, je mezi nimi 84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých a 22 obratlovců. Pouze přibližně pětinu sledovaných druhů můžeme označit jako bezproblémovou skupinu. Exministr životního prostředí Ladislav Miko, nechal před dvěma lety vypracovat inventuru stavu přírody, vyplynulo z ní, že hlavní příčinou poklesu biodiverzity je změna hospodaření v krajině. v druhé polovině 20. století.

Cévnaté rostliny

Do některého ze stupňů ohrožení patří zhruba polovina druhů cévnatých rostlin. Na každý z 22 známých druhů připadá jeden, který nebyl v posledních letech nebo desetiletích na území České republiky pozorován, více než polovina z nich je považována za vyhynulé. Vyhynuly některé druhy orchidejí, citlivé především na znečištění prostředí, různé druhy plevelů včetně kdysi hojného koukolu polního. Z porovnání Červených seznamů cévnatých rostlin pro léta 1979, 1995, 2000 vyplývá trend dlouhodobého zhoršování jejich stavu. Nejvýrazněji se projevuje u kriticky ohrožených druhů. Z původních 267 v roce 1979 se jejich počet v roce 2000 téměř zdvojnásobil. Mezi vyhynulými je i jestřábník Purkyňův, který v České republice rostl jako na jediném místě na světě.

Hmyz

S více než 11 procenty vyhynulých druhů denních motýlů se Česká republika řadí po státech Beneluxu na čtvrté místo v Evropě a dokonce na první místo v absolutním počtu ztrát. Kriticky ohrožené druhy přežívají v posledních populacích a bez cílených opatření je jejich vyhynutí podle přírodovědců otázkou času. Druhy motýlů dříve všeobecně rozšířených ustupují z běžné zemědělské a lesní krajiny. Celkem na území České republiky žije 161 denních druhů z celkových 3300.

Ropucha krátkonohá

Plazy a obojživelníci

Více než polovině plazů a obojživelníků hrozí vyhubení. Z obou skupin v kategorii ohrožených jsou chráněny téměř všechny druhy obojživelníků a všech 11 druhů plazů. Například čolek dunajský, dravý, hranatý a karpatský, ropucha krátkonohá a užovka stromová jsou zastoupeny mnohdy pouze jednou nebo několika populacemi.

Ptáci

Mezi 200 druhy ptáků, kteří u nás hnízdí, a dalšími desítkami druhů, které zde pouze zimují či přelétávají, je pět druhů globálně ohrožených. Na úrovni Evropy je ohroženo 37 procent druhů, Červený seznam České republiky uvádí v kategoriích ohrožených druhů celkem 52 procent ptáků. Ve srovnání s počátkem 80. let 20. století početnost asi třetiny druhů v České republice poklesla a u třetiny vzrostla.

Sysel obecný

 Savci

Přibližně jedna pětina druhů savců je uvedena na Červeném seznamu v kategorii ohrožených. Mezi nejvíce ohrožené zástupce patří netopýři, sysel obecný, tchoř stepní a velké šelmy.

 

 

 

 

 

 Zdroj: http://www.denikreferendum.cz/clanek/10339-ubyva-rostlinnych-i-zivocisnych-druhu, 2. května 2011