Tag Archives: TYTO spolek pro ochranu přírody a krajiny

Lesy ČR podporují hnízdění puštíka obecného

Ochrana a podpora hnízdních populací ptáků a jejich biotopů jsou jedním ze základních předpokladů pro zachování druhové rozmanitosti, stability a vyrovnanosti ptačích společenstev. Zvláštní postavení ve strategii ochrany ptačích druhů představují druhy, které jsou více zranitelné nebo citlivé na různé negativní faktory nebo druhy, které v ČR dosahují hranici geografického areálu rozšíření. Vzhledem k řídkému či vzácnému výskytu jsou tyto ptačí taxony zařazeny legislativou ČR mezi zvláště chráněné druhy živočichů a je jim věnována zvýšená pozornost a ochrana.