Tag Archives: obnova porostů

Jarní obnovy poškozených travních porostů černou zvěří v chráněné krajinné oblasti

V současné době je aktuálním tématem pro hospodařící zemědělce poškození travních porostů působením zvěře. Škody zvěří jsou dlouhodobým problémem a znesnadňují běžný chod hospodaření.  Tyto plochy jsou z hlediska potravy pro černou zvěř atraktivní, a proto dochází k jejímu poškozování rozrýváním. Potravou divokých prasat jsou nadzemní i podzemní části rostlin, hlodavci, semena lesních dřevin a houby. Takovéto poškození pak komplikuje nápravu povrchu a tím i běžnou seč. Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko - Máchův kraj informuje o postupu obnovy poškozených travních porostů.