Stav třetiny evropských lesů se za poslední desetiletí zhoršil

Zítra, budou v Mezinárodním auditoriu v Bruselu prezentovány aktuální informace o současném stavu evropských lesů, získané v rámci projektu FutMon, který je  největším projektem EU programu LIFE+. V průběhu  dvou a půl roku zrekonstruovalo 38 účastníků projektu z 23 členských států stávající monitorační systém s využitím spolufinancování ze strany EU ve výši 16 milionů Euro. Ten nyní zahrnuje zhruba 300 ploch intenzivního monitoringu a 5500 ploch systematického monitoringu lesů rozložených od severního Laponska až po jih Sicílie.

“Nová šetření nyní poskytují data o změnách klimatu a rekcích lesních ekosystémů” říká vedoucí projektu Dr. Martin Lorenz z vTI Hamburg a doplňuje, že “FutMon poskytuje relevantní data k naléhavým tématům jako je pokračující atmosférická depozice dusíku, koloběh uhlíku, růst lesů a rozšiřující se trh s bioenergií, stejně jako biodiverzita či ochrana přírody”

Výsledky programu monitoringu ukazují, že:

  • Lesní stromy reagují na rostoucí frekvenci horkých letních období a sucha, zaznamenaných v posledním desetiletí ve střední Evropě. Klesající vitalitu lesních stromů v takových podmínkách lze jasně dokumentovat. Za posledních deset let nebyly zaznamenány výrazné změny zdravotního stavu na dvou třetinách ploch, na zbývající třetině ploch došlo k jeho zhoršení.
  • Nevyvážené zásobení živinami v lesních půdách způsobené depozicí dusíku je rozšířeným jevem a kritická zátěž depozice dusíku je stále překračována zhruba na polovině ploch. V rámci monitoračního programu bylo doloženo vymývání nitrátů do spodních vod i ovlivnění druhové pestrosti vegetace a lišejníků.
  • Lesní porosty v Evropě pomáhají zmírňovat klimatické změny. Předpokládá se, že lesy pohlcují asi 10% emisí uhlíku. Výsledky monitoringu ukazují, že depozice dusíku urychluje růst stromů a tím také příjem uhlíku. Význam tohoto pozitivního jevu může v budoucnu poklesnout, protože růst lesa nemůže se nemůže zvyšovat donekonečna. Růstové modely pro Evropu kvantifikující tyto procesy se opírají o výstupy monitoringu lesů.

Přesné, aktuální a efektivně získávané informace mají zásadní význam pro udržitelné hospodaření a ochranu evropských lesů. Z tohoto důvodu Dr. Lorenz podtrhuje význam pokračujícího spolufinancování z programu LIFE+: “Poté, co proběhla investice do nového systému monitoringu a jeho technického vybavení, je udržení jeho dalšího provozu nezbytností.“

Kontakt:

Dr. Martin Lorenz
martin.lorenz@vti.bund.de, Johann Heinrich von Thünen-Institute (vTI) — tel: +49-40-73962-140
http://www.futmon.org/http://www.icp-forests.org/http://www.vti.bund.de/

Další informace: Společný evropský monitoring stavu lesa ICP Forests byl zahájen před 25 lety pod patronátem UNECE a EU. V rámci projektu FutMon byl vyvinuty a zavedeny nové systémy sledování na 300 plochách intenzivního monitoringu. Sledování na plochách systematického monitoringu bylo ve většině států provázáno s existující sítí národní inventarizace lesů, s cílem snížit náklady a usnadnit širší využití dat. Na projektu spolupracovalo zhruba 200 odborníků z různých národních výzkumných institucí. Data z projektu jsou centrálně ukládána v Institute for World Forestry v Hamburku a jsou rovněž předána do  Evropského centra lesnických dat  (European Forest Data Centre) při Společném výzkumném centru Evropské Komise (Joint Research Centre of the European Commission). Na požádání jsou data k dispozici pro vědecké účely..