Stát bude chovatelům hradit veškeré náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a šelmám

Veškeré žádosti o hrazení preventivních opatření na zabezpečení hospodářských zvířat proti vlkům, rysům, medvědům a jestřábům mají nárok na stoprocentní výši podpory. Změnu výše podpory z 80 na 100 procent v květnu schválila Evropská komise, nyní je již systém po nutných formálních úpravách i několika administrativních komplikacích na žadatele připraven. 

Vlků je v současné době v České republice několik desítek a očekává se, že jejich počty budou narůstat. Proto bude přijetí vhodných preventivních opatření na ochranu stád důležitým krokem.

„Chápeme, že je pro chovatele těžké vidět svá zvířata napadená velkou šelmou. Rozumíme tomu, že zavádění ochranných opatření je pro mnohé komplikací. Doufáme, že stoprocentní podpora bude pro chovatele motivací, aby si svá stáda aktivně zabezpečovali. Správně nainstalovaný a udržovaný ohradník zajistí až 80 % ochranu před útokem vlka, společně s pasteveckým psem lze docílit až 95 % ochrany. Stoprocentní ochranu si v přírodě samozřejmě zajistit nelze,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pokračují také jednání Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství o Programu péče o vlka, jehož součástí jsou návrhy na kompenzaci dalších nákladů – např. náklady na kafilerii, veterinární posudek, odškodnění za zaběhnuté kusy či za farmové chovy jelenovitých.

„Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak šelmy. Právě proto se snažíme chovatelům finančně co nejvíce pomoci.  Čemu ale nerozumíme, je přístup části myslivců, kteří prosazují odstřel vlků. V situaci, kdy je v České republice přemnožena spárkatá zvěř a kdy způsobuje škody na lesních porostech a zemědělských plodinách v řádech miliard korun ročně, jsou představy o redukci jejích přirozených predátorů opravdu velmi zvláštní,“ vyjadřuje se František Pelc k názorům, které před pár dny zazněly na agrosalonu Země živitelka.

Poznámky:

V rámci modifikace výzev 110. a 130. dochází k navýšení podpory na předcházení škod způsobených zvláště chráněnými druhy z 80 na 100 % a z důvodu efektivního využívání finančních prostředků ke dvěma omezením:

  • Výdaje na tvorbu filmové propagace nejsou způsobilým výdajem u aktivity 4.2.4.
  • V rámci posuzování souladu žádosti s tzv. pravidlem 3E (efektivnost, hospodárnost a účelnost) bude v případě zajištění ochrany stáda pomocí ohrad, ohradníku či sítí při kontrole přijatelnosti opatření zohledňována velikost stáda, a s tím související zatížení pastviny, které je definováno velkou dobytčí jednotkou (VDJ). Např. při extenzivní pastvě o uvažovaném zatížení 1 VDJ/ha, kdy je možné pást 7 ovcí na 1 ha pastviny (1 ovce = 0,15 VDJ/ha), a celkovém počtu 21 kusů ovcí, bude možné podpořit ohrazení pastvin v celkové ploše max. 3 ha.

V případě, kdy je pastvina součástí půdního bloku, se vychází z údajů uvedených v LPIS (dle typu pastviny). V případě, kdy je pastvina mimo půdní bloky, se počítá se zatížením pro druhově bohaté pastviny (zatížení max. 1 VDJ/ha). V případě, kdy je pastvina ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) se uvažuje o extenzivní pastvě s ohledem na potřeby ochrany přírody a krajiny v intenzitě max. 0,5 VDJ/ha.

Součástí výzvy je rovněž odkaz na metodiku AOPK ČR Doporučená optimální opatření na ochranu hospodářských zvířat před vlky, která obsahuje bližší specifikace jednotlivých opatření. Projektová dokumentace by měla být navržena v souladu s touto metodikou. Použití odlišného řešení bude nutné v žádosti odůvodnit.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_inahwen