Stanovisko LOS pro žádosti o dotace z PRV podopatření II.2.4.1. PRV

Lesní ochranná služba vykonává na základě smlouvy o dílo č. 14141/2011 MZE „Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“ pro podopatření II.2.4.1. – Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

Kde získat pravidla pro dotace z PRV?

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách lze stáhnout buď na stránkách Ministerstva zemědělství zde nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu zde. Upozorňujeme, že aktuálně jsou zveřejněna pravidla pro již uzavřené 9. kolo příjmu žádostí. Aktuální, pro 13. kolo, budou zveřejněna později, avšak nepředpokládají se výrazné změny oproti kolům předchozím.

Jak postupovat pro získání Standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby?

Nejprve je třeba kontaktovat pracovníka LOS a domluvit si termín terénního šetření. K tomu je třeba mít připravenu Přílohu 8 „Poklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku“, kterou potvrdí odborný lesní hospodář. V oddíle A) této přílohy se uvede identifikace žadatele a jeho lesního majetku. Do tabulek se uvádějí pouze porostní skupiny a jejich části, na které žadatel míní žádat dotace. V oddíle B) se u porostů nad 40 let (skutečný věk v době vzniku kalamity) uvede celkový objem kalamitní hmoty, která vznikla z kalamit v průběhu jednoho roku (přestože mohla být zpracována i v roce následujícím). Tento objem se poměří s odvozeným ročním etátem. V případě, že je požadována dotace na obnovu po kalamitách, které proběhly (nikoliv jejich zpracování) ve dvou kalendářních letech, musí se poměřovat s odvozeným dvouletým etátem. Stejný princip je uplatňován i v porostech do 40 let (skutečný věk v době vzniku kalamity), pouze s tím rozdílem, že se kalkuluje s plochou poškozené části porostu (redukovaná holina) a nikoliv s objemem. Další, a pro terénní šetření neméně důležitou součástí, je obrysová mapa s vyznačením předmětu projektu. Do ní je třeba co nejpřesněji zakreslit hranice kalamitních ploch. Tím se dostáváme k další fázi, a tou je vlastní terénní šetření LOS. Dle rozsahu lesního majetku a jeho poškození je zkontrolováno celé území postižení lesa nebo vybrané části, kdy se porovnává skutečný stav s údaji uvedenými v „Příloze 8“. Pokud je vše v pořádku, může být vystaveno stanovisko LOS, které je žadateli zasláno (nebo si jej může osobně vyzvednout) spolu s Podklady. Je zřejmé, že celé řízení není dílem okamžiku a je proto třeba počítat s dobou vyřízení 1 – 2 týdnů. Pokud je v době terénního šetření kalamita již zpracována, je vhodné jí mít zdokumentovanou (např. foto).

Kdy proběhne další kolo příjmu žádostí o dotaci na podopatření II.2.4.1.?

V roce 2011 budou žádosti o dotaci na podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách přijímány v letním (13.) kole v termínu 7.6.2011 – 20.6.2011 do 13 hodin.

Je možné v rámci terénního šetření řešit i běžnou poradní službu LOS?

V průběhu terénního šetření lze současně řešit i běžnou poradní službu, je však vhodné o tom předem informovat, aby byl případně přítomen specialista na danou problematiku, příp. abychom měli pomůcky na odběr vzorků.

Koho v případě zájmu o Stanovisko LOS kontaktovat?

Hlavní kontaktní osobou pro příjem žádostí je Marek Tuma (mobil: 725 544 802, mail: tuma@vulhm.cz). Oblast Čech řeší Marek Tuma a Jan Liška (mobil: 602 298 804, mail: liska@vulhm.cz), oblast severní Moravy a Slezska Jan Lubojacký (mobil: 602 277 596, mail: lubojacky.j@seznam.cz), oblast jižní Moravy Milan Švestka (mobil: 602 298 803, mail: vulhm@mboxzn.cz).

Vedoucí LOS: Miloš Knížek (mobil: 602 351 910, mail: knizek@vulhm.cz)