Sběr hub nesmí poškozovat les Někteří houbaři si les pletou se silnicí, parkovištěm nebo smetištěm

Českým národním fenoménem je sběr hub. Jen v málokteré další zemi lze najít tolik nadšených houbařů jako právě v České republice. Ukazují to také některá čísla zveřejněná ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2013, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství. Lidé si podle zprávy loni přinesli z tuzemských lesů rekordních 33 tisíc tun hub v přepočtu za 5,388 miliardy korun. Sběru hub se věnuje 76 % českých domácností, na jednu z nich připadlo v průměru 7,95 kg hub. Úměrně s nárůstem houbařů stoupá i celková návštěvnost lesů. Jeden Čech tak loni do lesa zavítal v průměru skoro 26krát.

Stín na uváděná pozitivní čísla vrhá snad jen nevhodné a někdy až trestuhodné chování některých houbařů – návštěvníků lesů, s jehož důsledky se musí potýkat pracovníci státního podniku Lesy České republiky. Mezi hlavní prohřešky části houbařů patří neoprávněné vjezdy auty přímo do lesů nebo ponechávání aut na lesních cestách. V hojné míře po sobě část houbařů v lesích zanechává spoušť v podobě odhozených odpadků. Lesníci velmi často evidují také poničené oplocenky mladých stromů, rušení klidu lesní zvěře či volné pobíhání psů. Aniž si to možná někteří houbaři uvědomují, porušují svým jednáním hned několik platných právních předpisů, konkrétně zákony pod čísly 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 449/2001 Sb., o myslivosti a 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

„Na jedné straně náš těší, že si lidé ve stále větší míře nacházejí čas k návštěvám lesů, které jim nabízejí kromě sběru hub i prostor pro relaxaci, sport a možnost odreagování od starostí všedních dnů. Na straně druhé však v dané souvislosti evidujeme celou řadu negativních jednání, které les a život v něm ničí nebo ohrožují. Je důležité lidem stále průběžně připomínat, že pohyb v lesích má svá jasně daná pravidla, mnohá upravená v příslušných právních předpisech, která je nutné také respektovat. Jedině tak mohou mít z pobytu v lesích prospěch všichni jejich návštěvníci. V rámci prevence negativních jednání úzce spolupracujeme s místními složkami Policie ČR, obecními či městskými policiemi a také úřady obcí, měst i krajů. Uvědomujeme si, že valná část houbařů se v lesích chová tak, jak má. Nicméně vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu negativních jevů pokládáme za důležité veřejnost detailně seznámit s reálnými problémy působenými neukázněnými houbaři,“ podotýká výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Největší prohřešky: vjezdy a stání vozidel, vstupy do míst těžby, odpadky a ničení oplocenek

Způsob života moderní civilizace zapříčinil, že někteří lidé zcela nepochopitelně používají svá osobní vozidla k návštěvám lesů, což je v rozporu se zákonem o lesích. I přes instalaci příslušných značek, zdůrazňujících tento zákaz, lidé neoprávněně vjíždějí na lesní cesty, svá auta ponechávají na krajích nebo uprostřed lesních cest. Někteří dokonce zajíždějí přímo do porostů. Poměrně živelné nelegální parkování aut probíhá i na křižovatkách lesních cest s veřejnými komunikacemi. Dochází tím k blokování standardního fungování lesnického provozu – především k omezování pohybu lesnické techniky. Omezován je však i pohyb složek integrovaného záchranného systému (hasičů, policie, záchranné služby). Tím už může být ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků lesů. Někteří lidé také neváhají ničit součásti lesních cest – závory, zámky nebo dopravní značky.

Ve snaze omezovat nelegální vjezdy aut Lesy ČR v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“,zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů, postupně upravují stávající odstavné plochy při vjezdech do lesů na parkoviště pro návštěvníky lesa – při výstavbě nových cest je s touto možností již předem počítáno. Parkoviště navíc vybavují informačními tabulemi s mapou okolí a informacemi o místních zajímavostech.

Velmi nebezpečnou praktikou části houbařů, hraničící s přímým ohrožením jejich zdraví a života, představují vstupy do lokalit, kde probíhá těžba porostů. Do takových míst lesní zákon vstup veřejnosti v zájmu její bezpečnosti zakazuje. V souvislosti s výkonem lesnických činností jako je těžba, přibližování či odvoz dříví totiž hrozí poměrně vážné úrazy.

Nepořádek. To je jeden z dalších vážných projevů některých houbařů. V lesích tak zůstávají odpadky v podobě plastových lahví od pití, obalů od jídla, pytlů s komunálním odpadem nebo použitých toaletních potřeb. Někdy se i odhození jednoho odpadku stává základem budoucí černé skládky. Likvidace odpadků stojí Lesy ČR značné finanční prostředky dosahujících až milionů korun ročně.

V zájmu ochrany kultur a mladých lesních porostů proti škodám působených zvěří lesníci ve spravovaných porostech průběžně instalují příslušná oplocení. Mnozí houbaři však i přes výslovný zákaz nejenže do takových míst vstupují, ale navíc je, často jen kvůli „úlovku houby za každou cenu“, ničí – drátěné oplocenky rozstříhávají, strhávají a sešlapávají či nechávají otevřené místně instalované branky. Zmiňovanými poškozeními se do původně oplocených porostů dostává zvěř, která mladé stromky poškozuje okusem. Stromky jsou pak deformované nebo hynou. Celkové škody tak dosahují celostátně řádů statisíců korun, dle velmi hrubých odhadů způsobí houbaři v lesích spravovaných Lesy ČR například v Jihomoravském kraji ročně poškození cca 10 až 20 % oplocenek, což představuje řádově škody v rozmezí 200 až 300 tisíc korun. Podobné škody v řádech desetitisíců korun působí houbaři také v lesích Ústeckého kraje, například v oblastech kolem Litvínova nebo Klášterce nad Ohří.

Houbaři často plaší a stresují lesní zvěř

Někteří houbaři se při pohybu v lesích, mnohdy od ranních až do pozdních večerních hodin, chovají velice hlučně a často nechávají, i přes přísný zákaz, volně pobíhat své psy. Dochází tak k rušení a zbytečnému stresování lesní zvěře, která postupně nedostatkem klidu mění své zvyky – nevychází na obvyklá místa a zůstává ukryta v nepřístupných houštinách, kde působí škody v dříve nepoškozených porostech. Rušením zvěře působí houbaři problémy také myslivcům, protože jim znesnadňují lov mnohde přemnožené zvěře, což zvyšuje výši škod.

Zdroj: Z. Boublík tiskový mluvčí Lesů ČR, s.p., 26. září 2014