Riziko povodní v Mikulově na Teplicku je díky Lesům ČR významně nižší

Lepší ochranu proti povodním, již při zvýšených průtocích vody v období jarního tání sněhu, má nyní díky Lesům ČR obec Mikulov v Krušných horách, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Lesy ČR nedávno dokončily stavební úpravu bystřiny Mikulovský potok. Celkové náklady na realizaci akce převýšily částku 1,7 milionu korun.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)„Díky vynaloženému úsilí je nyní před velkou vodou lépe zabezpečeno zastavěné území obce. Současně se podařilo omezit transport splavenin a stabilizovat koryto bystřiny, která ohrožovala okolní soukromé pozemky využívané jako zahrady rodinných domů,“ vysvětluje výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

V korytě vodního toku se nyní nově nacházejí balvanité stupně a svahy. Dno je opevněno hrubou rovnaninou z lomového kamene. „Stabilitu dna navíc zajišťuje 14 metrů dlouhý balvanitý skluz. Dva kamenné stupně s retenčním prostorem pak zachycují nesené štěrkovité nebo balvanité splaveniny,“ doplňuje Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Ohře.

 Zdroj: Zbyněk Boublík,  tiskový mluvčí LČR, s.p.