Revidovaný Český standard FSC lesního hospodaření usnadňuje získání certifikace

V uplynulých týdnech byla mezinárodní organizací FSC oficiálně schválena revidovaná verze Českého standardu FSC pro lesní hospodaření. Cílem schválených změn je především usnadnit českým vlastníkům a správcům lesů přechod na certifikaci FSC a přírodě blízké lesní hospodaření.

Nově revidovaný Český standard FSC pro lesního hospodaření byl schválen valnou hromadou FSC ČR koncem roku 2014. Poté bylo upravené znění postoupeno mezinárodní organizaci FSC, která shledala, že veškeré změny jsou v pořádku a revidované znění také schválila.

Revidovaný standard je velkým krokem kupředu na cestě za získáním FSC certifikace pro lesní majetky, v různých ohledech totiž reaguje na měnící se situaci v této oblasti a usnadní tak lesníkům a majitelům lesa získání certifikátu FSC. V platnost vejde nový standard 22. srpna 2015.

„Věříme, že tento krok povede k nárůstu FSC certifikované lesní plochy na území České republiky, dlouhodobě zde totiž poptávka po FSC certifikované surovině převyšuje její nabídku a dřevozpracovatelé jsou nuceni si FSC certifikovaný materiál dovážet ze zahraničí,“ doplňuje Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR.

Nejdůležitější změny v Českém standardu FSC:

–  větší využití mechanické přípravy půdy, která je nyní umožněna v pruzích o maximální šíři 50 cm střídající se s nedotčeným pruhem s minimální šířkou 70 cm
–   nově je možné holoseče použít v polovině plánované mýtní těžby tak, že jejich průměrná (nikoliv již maximální) velikost může dosahovat rozlohy 0,3 ha a velikost jednotlivé holoseče nesmí přesáhnout rozlohu 0,9 ha. To umožní větší flexibilitu při jejich používání v nezbytných případech.
–   místo okamžitého zvýšení podílu ekologicko-stabilizačních dřevin (obdoba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD) při obnově bylo umožněno jeho postupné navyšování,
–    místo okamžitého vylišení referenčních ploch (bezzásahových nebo výhledově bezzásahových lesů) je nově navrženo jejich postupné navyšování.
–    zrušení kritéria 30 m3 stromů k dožití a zetlení v dospívajících a dospělých porostech (starších než 80 % doby obmýtí). Zůstává tedy pouze kritérium ponechávání nejméně 5 stromů na hektar dospělých a dospívajících porostů v dílci.

Proč FSC certifikace ?

FSC certifikace je založena na třech základních pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – které jsou úzce propojeny ve více než 50 kritériích a při procesu získávání certifikace je důsledně dohlíženo na jejich dodržování.

Celosvětově je certifikace FSC nejrozšířenější a nejdůvěryhodnější, a to jednak díky důslednému dodržování pravidel zohledňujících ekologické, ekonomické a sociální aspekty a jednak díky tomu, že organizace vznikla na popud jak významných světových neziskových organizací, tak i lesníků a majitelů lesů.

Každý správce FSC certifikovaného lesa může proto využívat celosvětově známou značku FSC, která zvyšuje kredibilitu a možnosti uplatnění certifikované suroviny nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu.

V současné chvíli je revidovaná verze standardu dostupná online v anglickém znění. Česká verze bude během června připravena ke stažení a také k tisku – zdarma pak bude standard dostupný v národní kanceláři FSC ČR.

Zdroj: www.czechfsc.cz, 2. června 2015